feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Marcové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách
 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 03_2008

Články tohto vydania

2008/03 Nové opatrenie o regulácii cien nájmov bytov
Nové Opatrenie Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2008, zrušilo doteraz platný výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2003. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie o tom, na ktoré byty sa regulácia cien nájmov vzťahuje a naopak, ktorých bytov sa táto nová právna úprava netýka.
» Iné  
2008/03 Povinnosť predložiť na schválenie účtovnú závierku do konca júna
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti v spojení s povinnosťou ukladať do zbierky listín obchodného registra schválenú a po novom i neschválenú účtovnú závierku, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka.
» Podnikatelia  
2008/03 Zmena vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime so zmenami týkajúcimi sa odmien súdnych exekútorov, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. mája 2008 prináša novela vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, ktorá bola vykonaná vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 141/2008 Z. z.. V súvislosti s predmetnou novelizáciou Vás upozorníme na rozdiely medzi doterajšou a novou právnou úpravou.
» Služby  
2008/03 Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody
Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o výkone trestu odňatia slobody vykonaná zákonom č. 93/2008 Z. z., s obsahom ktorej Vás v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO podrobnejšie oboznámime. Novela prináša zmeny v úprave niektorých finančných náležitostí odsúdených, ktoré súvisia s rozdelením dôchodku a niektorých dávok sociálneho poistenia, so zrážkami z pracovnej odmeny odsúdených, s poradím zrážok na úhradu pohľadávok, novelou sa ďalej čiastočne upúšťa od postupu podľa Správneho poriadku v disciplinárnych konaniach.
» Iné  
2008/03 Novela zákona o výkone väzby
Dňa 1. mája 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 127/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o výkone väzby. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobnejšie oboznámi so zmenami, ktoré novela zákona o výkone väzby priniesla v súvislosti s rozšírením obmedzení práv obvineného, v úprave disciplinárneho konania či v úprave niektorých finančných náležitostí obvineného.
» Iné  
2008/03 Pripravuje sa v NR SR - Novela zákona o vysielaní a retransmisii
V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prináša informácie, aké zmeny by prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júla 2008.
» Podnikatelia