feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2008

Články tohto vydania

2008/04 Nový tlačový zákon
Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). Nový tlačový zákon zrušil a nahradil predchádzajúcu právnu úpravu platnú od roku 1966 a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám podrobne sprostredkujeme, aké zmeny nový tlačový zákon so sebou prináša.
» Iné  
2008/04 Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Dňa 1. mája 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonaná zákonom č. 140/2008 Z. z.. Bližšie podrobnosti o tejto právnej úprave Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sme Vám dali do pozornosti v našom minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s predchádzajúcou novelizáciou zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
» Podnikatelia  
2008/04 Nový zákon o poisťovníctve
Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť nový zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z., na ktorý sme Vás upozornili už v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s novelizáciou zákona o burze cenných papierov vykonanou článkom II nového zákona o poisťovníctve, nakoľko táto jeho časť nadobudla účinnosť skôr, a to dňa 15. februára 2008. Zákon o poisťovníctve je rozsiahlou právnou úpravou a ako sme avizovali už v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, o tejto právnej úprave Vám radi prinášame podrobnejšie informácie.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/04 Výška náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Nové Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 14. mája 2008 č. 12384-1/2008-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008 ustanovuje výšku týchto náhrad pre rok 2008 za jeden bod. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie o problematike, na ktorú sa vzťahuje táto právna úprava.
» Iné  
2008/04 Novelizácie zákona o vysielaní a retransmisii
Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z., ktorý prostredníctvom svojho článku IV novelizoval zákon o vysielaní a retransmisii, v ktorom boli novelou zakotvené právo na informácie i ochrana zdroja a obsahu informácií. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblíži nielen obsah tejto novely, ale vráti sa aj k návrhu ďalšej novely zákona o vysielaní a retransmisii, na ktorú upriamil Vašu pozornosť v predchádzajúcom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/04 Pripravuje sa v NR SR - Zmluvy o prevode nehnuteľností po novom
V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Občianskeho zákonníka. Návrh spomínaného zákona prináša zmeny týkajúce sa zmlúv o prevode nehnuteľností, spotrebiteľských zmlúv, inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a taktiež inštitútu náhrady škody. S prijatím uvedeného návrhu zákona by súviselo i novelizovanie zákona o advokácii a Notárskeho poriadku. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu podrobnejšie oboznámi s tým, aké zmeny by prinieslo prijatie predmetného návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. októbra 2008.
» Služby