feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Májové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 05_2008

Články tohto vydania

2008/05 Zvýšenie súm životného minima
Nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 sumy životného minima. Aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás bližšie oboznámi s výškou jednotlivých súm životného minima.
» Podnikatelia  
2008/05 Novela zákona o verejnom obstarávaní
Dňa 1. júla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, ďalšie ustanovenia týkajúce sa príloh č. 1 až 3 k zákonu o verejnom obstarávaní nadobudnú účinnosť dňa 15. septembra 2008 a tie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú prechodu SR na menu euro, nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame ďalšie informácie o tejto novelizácii.
» Podnikatelia  
2008/05 Maximálna výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru
Nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru, nadobudlo účinnosť dňa 1. júla 2008. Bližšie podrobnosti o tejto právnej úprave Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do pozornosti už vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/05 Zmeny v Dohovore CMR
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol novelizovaný prostredníctvom Protokolu k Dohovoru CMR, ku ktorému pristúpila aj SR. Na základe Protokolu k Dohovoru CMR už pri obmedzení zodpovednosti dopravcu nie je smerodajná hodnota zlatého franku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime zmeny vyplývajúce z Protokolu k Dohovoru CMR, ktorého ustanovenia nadobudli pre SR účinnosť dňa 20. mája 2008.
» Export, import  
2008/05 Rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach
Dňa 25. júna 2008 nadobudol účinnosť výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania s výnimkou § 12 výnosu, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime nielen s citovaným výnosom, ale aj s ďalšími regulačnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
» Podnikatelia  
2008/05 Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka
Jednou z právnych úprav, o prijatí ktorej sa v najbližšej dobe bude rozhodovať v NR SR, je návrh novely Obchodného zákonníka. Základné tézy zmien obsiahnutých v tomto návrhu zákona, ktorý bol predložený do NR SR a mal by byť účinný odo dňa 15. januára 2009, Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje práve v tomto vydaní.
» Podnikatelia