feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júlové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 07_2008

Články tohto vydania

2008/07 Konverzia základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov
Dôsledky vyplývajúce z vyhlášky MS SR č. 246/2008 Z. z. ako aj z vyhlášky NBS č. 240/2008 Z. z., ktoré s účinnosťou odo dňa 8. júla 2008 stanovili podrobné pravidlá pre konverziu základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na právne úpravy, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v minuloročnom decembrovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s generálnym zákonom, novelami Obchodného zákonníka, zákona o obchodnom registri a vykonávacieho predpisu k zákonu o obchodnom registri.
» Podnikatelia  
2008/07 Novela zákona o minimálnej mzde
Dňa 19. septembra 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o minimálnej mzde, o ktorom sme Vám priniesli podrobnosti v januárovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Táto novela, prijatá NR SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozšírila kompetencie vlády SR pri úprave sumy minimálnej mzdy, čím sa zmenil postup pri určovaní sumy minimálnej mzdy, o ktorom Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO aktuálne prinášame bližšie informácie.
» Podnikatelia  
2008/07 Právne úpravy v oblasti kolkových známok
Nový zákon o kolkových známkach nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. Nový zákon spolu s jeho vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z., účinná odo dňa 1. septembra 2008, tvoria komplexný právny základ pre tlač, distribúciu, používanie, ochranu, bezpečnosť, evidovanie i kontrolu kolkových známok. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s každou z týchto právnych úprav bližšie oboznámi.
» Iné  
2008/07 Zmeny týkajúce sa súdnych a správnych poplatkov
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 sa v súvislosti s novými úpravami týkajúcimi sa kolkových známok novelizujú zákon o súdnych poplatkoch a zákon o správnych poplatkoch, ktoré aj naďalej umožnia úhradu poplatkov prostredníctvom kolkových známok, avšak so zmenami, ktoré Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne priblížime.
» Iné  
2008/07 Podmienky na udelenie povolenia na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s Opatrením NBS č. 14/2008, ktoré s účinnosťou odo dňa 15. júla 2008 ustanovilo spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti a vrátime sa tak opäť k zákonu o poisťovníctve, o ktorom sme Vás podrobne informovali už v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/07 Pripravuje sa v NR SR - Novela exekučného poriadku
V NR SR sa v druhom čítaní nachádza poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým by mal byť s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný Exekučný poriadok. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do Exekučného poriadku prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, týkajúceho sa činnosti súdnych exekútorov, o ktorej sme sa zmienili v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Služby