feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Októbrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.   

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 10_2008

Články tohto vydania

2008/10 Zmena opatrenia o regulácii cien nájmov bytov
Na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 sa s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2008 sprísňujú podmienky pre ďalšie uplatňovanie regulácie cien nájmu bytov v súkromnom sektore. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobné informácie už s prepojením na touto právnou úpravou zmenené a doplnené Opatrenie Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, obsah ktorého sme Vám sprostredkovali v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2008/10 Novelizácie Obchodného zákonníka
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime so štyrmi právnymi úpravami, ktoré s rozdielnou účinnosťou novelizujú Obchodný zákonník. Prvá novela Obchodného zákonníka súvisí s osobitnou úpravou týkajúcou sa cenových konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dve úpravy boli prijaté v súvislosti s prechodom SR na menu euro a na prípravu štvrtej novely Obchodného zákonníka sme upriamili Vašu pozornosť už v májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/10 Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch
Zákon č. 172/2008 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009, prináša osobitnú právnu úpravu zákazu neprimeraných obchodných praktík v zmluvných vzťahoch medzi podnikateľmi a zakotvuje aj kontrolu jeho dodržiavania. Prostredníctvom bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO získate informácie o novej právnej úprave, ktorá v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon o obchodných reťazcoch.
» Podnikatelia  
2008/10 Novela zákona o poisťovníctve
V aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám dali do pozornosti nový zákon o poisťovníctve, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 270/2008 Z. z., a to s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2008. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobný výklad k jednotlivým zmenám zakotveným touto novelou zákona o poisťovníctve.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/10 Úpravy týkajúce sa bankoviek a mincí pred a po zavedení meny euro na území Slovenska
Na základe vyhlášky NBS č. 387/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zrušuje 102 vykonávacích predpisov o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v SR. Z oznámenia NBS č. 308/2008 Z. z. sú zrejmé nielen nominálne hodnoty a vzhľad, ale aj náležitosti eurobankoviek a euromincí, ktoré budú zákonnými platidlami po zavedení meny euro na území SR. So spomínanými úpravami Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/10 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o rozhodcovskom konaní
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. V rozhodcovskom konaní, ktoré je alternatívou občianskeho súdneho konania, sa navrhuje posilniť ochranu spotrebiteľa obdobne ako v občianskom súdnom konaní. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o rozhodcovskom konaní prinieslo prijatie tohto návrhu zákona.
» Iné