feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.     

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 11_2008

Články tohto vydania

2008/11 Nový spôsob konverzie základných imaní, vkladov do imania a cenných papierov udelením súhlasu
Dňa 1. decembra 2008 nadobudli účinnosť novela zákona o obchodnom registri a novela Občianskeho súdneho poriadku, ktoré pre spoločnosti, v ktorých existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, rozširujú možnosti vykonania premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá o ďalší spôsob, ktorý možno realizovať udelením súhlasu. S touto novou alternatívou spôsobu vykonania konverzie Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi zoznámime, aby Vaše informácie v spojení s tými, ktoré Vám o konverzii sprostredkovalo už júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, boli komplexné.
» Podnikatelia  
2008/11 Zníženie zákonnej hranice obratu pre daň z pridanej hodnoty
Prostredníctvom zákona č. 465/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 pri dani z pridanej hodnoty zmení výška obratu pre registráciu zdaniteľných osôb, ktorej zníženie prinesie mnohým podnikateľom povinnosť zaregistrovať sa pre účely platenia dane z pridanej hodnoty a súčasne povinnosť odvádzať túto daň. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o novej hranici tohto obratu a o ďalších zmenách súvisiacich so zavedením meny euro na území SR.
» Podnikatelia  
2008/11 Ďalšie úpravy týkajúce sa konverzie podľa generálneho zákona
V súvislosti s konverziou, uskutočňovanou podľa pravidiel a postupov ustanovených zákonom o zavedení eura v SR v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi pre účely premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitých hodnôt základných imaní zo slovenskej meny na eurá, bol novelizovaný nielen Občiansky súdny poriadok, ale aj zákon o obchodnom registri. K uvedenému spôsobu konverzie zverejnilo usmernenia pre podnikateľov i Ministerstvo spravodlivosti SR. Podrobné informácie o obsahu všetkých troch spomínaných úprav Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie právne úpravy, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/11 Nové daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. V tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme pre Vás pripravili bližšie podrobnosti o novom vzhľade tohto daňového priznania spolu so súhrnom informácií o postupe pri nadmernom odpočte, zaokrúhľovaní a pri vyhotovovaní faktúr, ktoré sa taktiež týkajú nového vzoru daňového priznania a zavedenia meny euro na území SR.
» Podnikatelia  
2008/11 Ďalšie úpravy k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel
Ministerstvo financií SR v súvislosti s jeho Opatrením č. MF/019260/2008-72, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, zverejnilo opravu textu citovaného opatrenia. Ministerstvo financií SR ďalej vydalo vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. S obsahom uvedených úprav Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime.
» Podnikatelia  
2008/11 Vláda SR pripravuje – Zmena úpravy výšky úrokov z omeškania
V októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás informovali, že na základe jednej z noviel Obchodného zákonníka sa zjednotí právna úprava týkajúca sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch. Z uvedeného dôvodu a taktiež v súvislosti s prechodom SR na menu euro by mala byť vykonaná novelizácia nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám návrh novely citovaného nariadenia vlády SR bližšie predstavíme.
» Iné