feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Decembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.     

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 12_2008

Články tohto vydania

2008/12 Zvýšenie ochrany vkladov v bankách po novele
S účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 sa zvýšila náhrada za chránené vklady v bankách v prípade, ak by sa banky stali neschopné vyplácať vklady vkladateľov. Nová úprava ochrany vkladov bola zakotvená zákonom č. 421/2008 Z. z., ktorým tak vláda SR reagovala na pretrvávajúcu svetovú finančnú krízu. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám predmetnú právnu úpravu podrobne priblíži aj so súvislosťami potrebnými pre jej správny výklad.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/12 Nové úpravy týkajúce sa zákona o energetike
Zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o energetike, nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008 s výnimkou ustanovenia, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009. Prípravu tejto novely sme Vám dali do pozornosti už vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Po ukončení legislatívneho procesu a po vydaní vykonávacích predpisov týkajúcich sa zákona o energetike Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prináša ďalšie informácie o právnych úpravách v tejto oblasti vrátane informácií o ďalšej novele zákona o energetike, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2009.
» Podnikatelia  
2008/12 Daň z nehnuteľností a nové daňové priznania
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa použijú na zdaňovacie obdobie roku 2009 pre výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb slúžiacich na jeden alebo na viaceré účely a dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša všetky dôležité odpovede na otázky týkajúce sa podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností v spojení so zavedením meny euro na území SR.
» Podnikatelia  
2008/12 Znovuotvorenie druhého piliera dôchodkového sporenia
Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení je na obdobie odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009 dočasne, už druhýkrát, otvorený tzv. druhý kapitalizačný pilier. S právnou úpravou prinášajúcou v uvedenom období všetkým sporiteľom zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení možnosť návratu do jednopilierového (štátneho) dôchodkového systému súčasne s možnosťou prípadného vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia, teda vstupu do tzv. druhého piliera, Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi bližšie zoznámime.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/12 Druhá oprava v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel
Ministerstvo financií SR v súvislosti s jeho Opatrením č. MF/019260/2008-72, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, zverejnilo už druhú opravu k jeho textu. S predmetným opatrením MF SR sme Vás oboznámili už v augustovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO a prvú opravu jeho textu, zverejnenú Ministerstvom financií SR, sme Vám dali do pozornosti v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/12 Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje – Register diskvalifikácií štatutárnych zástupcov a členov štatutárnych orgánov
Ministerstvo spravodlivosti SR sa pripravuje na spracovanie a predloženie nového zákona o registri diskvalifikácií štatutárnych zástupcov a členov štatutárnych orgánov, ktorý je v tomto období zatiaľ v podobe legislatívneho zámeru. Vzhľadom na závažnosť dosahu tejto právnej úpravy máme záujem v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prezentovať Vám základné tézy novopripravovaného zákona v maximálnom časovom predstihu.
» Podnikatelia