feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.   

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2009

Články tohto vydania

2009/01 Zmeny týkajúce sa dane z príjmov
Dňa 1. januára 2009 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov zakotvené zákonom č. 621/2007 Z. z. a taktiež ustanovenia včlenené do zákona o dani z príjmov článkom II zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR. Zákon o dani z príjmov bol s rovnakou účinnosťou novelizovaný aj zákonom č. 563/2008 Z. z., oblasti dane z príjmov sa týka taktiež vyhláška Ministerstva financií SR č. 75/2008 Z. z. obsahujúca úpravy v súvislosti so zavedením eura v SR. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom i dôsledkami všetkých týchto úprav podrobne oboznámi.
» Podnikatelia  
2009/01 Vymáhanie koncesionárskych poplatkov
Slovenský rozhlas a spoločnosť Lawyer Partners a.s. sa mimosúdnou cestou dohodli na ukončení súdnych sporov. Ich mimosúdna dohoda sa týka aj vymáhania koncesionárskych poplatkov, ktorým sa bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO intenzívne venuje už od roku 2006. Aktuálne informácie súvisiace s vymáhaním koncesionárskych poplatkov Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/01 Právny rámec pre zavedenie eura na Slovensku
Dňa 1. januára 2009 Slovensko zaviedlo menu euro. Základné právne predpoklady pre zavedenie eura na území SR a jeho začlenenie do eurozóny vytvoril zákon č. 659/2007 Z. z., všeobecne známy aj pod názvom generálny zákon, ktorý bol od svojho schválenia už štyrikrát novelizovaný. Na základe generálneho zákona boli prijaté mnohé vykonávacie predpisy, právny rámec pre prechod na menu euro však dotvárajú aj mnohé ďalšie právne úpravy, ktoré boli prijaté tak na vnútroštátnej úrovni ako aj v rámci Európskej únie/Európskeho spoločenstva. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom tejto rozsiahlej problematiky radi oboznámime a nadviažeme tak na predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, v ktorom sme Vám jej mimoriadne spracovanie vopred avizovali.
» Iné  
2009/01 Zamestnanecká prémia a povinnosti zamestnávateľov
Zákon č. 563/2008 Z. z. s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zaviedol do zákona o dani z príjmov nový inštitút zamestnaneckej prémie. Nová právna úprava prináša so sebou okrem bonusu pre tých zamestnancov, ktorým vznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, aj nové povinnosti pre zamestnávateľov, s ktorými Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne zoznámime.
» Iné  
2009/01 Daňové priznania k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vzory daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem podrobností k novým vzorom daňových priznaní prináša aj informácie týkajúce sa osobitostí podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008 spojených s prechodom SR zo slovenskej meny na novú menu euro.
» Podnikatelia  
2009/01 Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka
V NR SR sa v súčasnom období nachádza v prvom čítaní návrh novely Obchodného zákonníka, schválením ktorej by bola zakotvená možnosť zmluvne limitovať rozsah náhrady škody. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do Obchodného zákonníka prinieslo schválenie tohto návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorého účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. mája 2009.
» Podnikatelia