feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Februárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.  

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 02_2009

Články tohto vydania

2009/02 Novela zákona o dani z príjmov
Zákonom č. 60/2009 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 novelizovaný zákon o dani z príjmov, v ktorom boli v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou zakotvené viaceré zmeny, ktoré sme Vám rámcovo dali do pozornosti v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Novela zákona o dani z príjmov prináša zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, viaceré zmeny v odpisovaní majetku, možnosť viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, či zrušiť knihu jázd, ale aj ďalšie zmeny, ktoré Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO detailne priblížime.
» Podnikatelia  
2009/02 Opatrenia štátu na podporu zamestnanosti
Dňa 1. marca 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá prináša výhodnejšie podmienky pre zriaďovanie sociálnych podnikov a taktiež 5 nových príspevkov, ktorých poskytnutie je možné odo dňa účinnosti predmetnej novely do dňa 31. decembra 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nájdete podrobnosti o všetkých zmenách zakotvených touto novelou, ktoré by mali prispieť k zmierneniu dopadov pretrvávajúcej krízy a k udržaniu zamestnanosti na Slovensku.
» Podnikatelia  
2009/02 Dve novely Zákonníka práce
Zavedenie meny euro na Slovensku prinieslo zmeny aj do Zákonníka práce, a to prostredníctvom rezortného eurozákona č. 460/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009. Ďalšia novelizácia Zákonníka práce bola vykonaná s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009, ktorou bol v súvislosti s hospodárskou krízou v Zákonníku práce zakotvený nový inštitút tzv. flexikonta pracovného času, ktorý budú môcť zamestnávatelia využívať do dňa 31. decembra 2012. Zmeny vyplývajúce zo spomínaných dvoch noviel Zákonníka práce Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na ostatnú novelu Zákonníka práce, ktorej sa venovalo minuloročné januárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, táto sa svojou úpravou taktiež dotkla úpravy pracovného času.
» Podnikatelia  
2009/02 Zmena pravidiel pre investičnú pomoc
Ustanovenie § 72f zákona č. 49/2009 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2009, sa svojou úpravou na prechodné obdobie dotkne oblasti investičnej pomoci. V súvislosti s krízou bola prijatá aj novela zákona o investičnej pomoci, ktorá s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 mení pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s uvedenými právnymi úpravami bližšie oboznámi a doplní tak Vaše informácie o zákone o investičnej pomoci, ktorý Vám ako novú úpravu predstavilo predminuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/02 Ďalšie úpravy k daňovým priznaniam k dani z príjmov
Ministerstvo financií SR zverejnilo opravu a taktiež doplnenie jeho opatrenia č. MF/025737/2008-72, ktorým boli ustanovené vzory daňových priznaní k dani z príjmov, s obsahom ktorého Vás zoznámilo januárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO spolu s informáciami týkajúcimi sa osobitostí podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2008 spojených s prechodom Slovenska na menu euro.
» Podnikatelia  
2009/02 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o službách zamestnanosti
Do NR SR bol dňa 5. marca 2009 doručený vládny návrh zákona, ktorý by mal okrem iných zákonov s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 opäť novelizovať zákon o službách zamestnanosti, ktorému sa venujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Zmeny, ktoré by do zákona o službách zamestnanosti prinieslo zavŕšenie tohto legislatívneho procesu, by sa mali znovu týkať opatrení a príspevkov poskytovaných na podporu zamestnanosti ako aj podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov.
» Podnikatelia