feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Marcové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.    

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 03_2009

Články tohto vydania

2009/03 Novela zákona o účtovníctve
Zákonom č. 61/2009 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 novelizovaný zákon o účtovníctve. Predmetná novela zakotvila v zákone o účtovníctve nové pravidlá pre overovanie účtovnej závierky audítorom, zmeny nastali aj v ustanoveniach týkajúcich sa povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a vo väzbe na novelu zákona o dani z príjmov, s ktorou Vás podrobne oboznámilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, sa novela dotkla aj úpravy zriaďovacích nákladov, možnosti viesť jednoduché účtovníctvo, či zjednodušenú daňovú evidenciu. Obsah a dôsledky tejto novelizácie Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi podrobne sprostredkujeme.
» Podnikatelia  
2009/03 Novela Občianskeho zákonníka
Prostredníctvom zákona č. 477/2008 Z. z. bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný Občiansky zákonník, pričom zmeny v jeho znení súvisia so zmluvou o obstaraní zájazdu a s úpravou vkladov. S citovanou novelou Občianskeho zákonníka Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO detailne oboznámime a nadviažeme tak na predchádzajúce dve novelizácie Občianskeho zákonníka, ktoré sme Vám dali do pozornosti už v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/03 Zníženie výšky odvodov pre živnostníkov
Dňa 1. apríla 2009 nadobudli účinnosť tie ustanovenia zákona č. 108/2009 Z. z., na základe ktorých samostatne zárobkovo činným osobám klesnú na prechodné obdobie odvody do rezervného fondu solidarity, a to z doterajších 4,75% na 2%, pričom samostatne zárobkovo činných osôb sa zníženie odvodov priamo dotkne až v máji, nakoľko odvody za mesiac apríl je potrebné do Sociálnej poisťovne zaplatiť najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. K nižšej sadzbe odvodov, ktorá bude platiť do dňa 31. decembra 2010, Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkuje aj ďalšie súvislosti.
» Podnikatelia  
2009/03 Stanovenie hodnoty akcií pri cezhraničných fúziách
Na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 47/2009 Z. z. boli s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 zakotvené pravidlá pre stanovenie všeobecnej hodnoty akcií spoločností podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí spoločností a hodnoty akcií nástupníckej spoločnosti na účely zistenia hodnoty peňažného doplatku alebo hodnoty primeraného protiplnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Tieto pravidlá Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie priblížime a nadviažeme tak na rozsiahlu novelu Obchodného zákonníka súvisiacu s problematikou cezhraničných fúzií, ktorej sa detailne venovalo predminuloročné decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/03 Zmena úpravy výšky úrokov z omeškania
Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 586/2008 Z. z., ktoré zmenilo a doplnilo nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prípravu predmetnej novelizácie sme Vám dali do pozornosti už v úvode legislatívneho procesu v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po jeho zavŕšení Vás radi zoznámime s definitívnou, a teda všeobecne záväznou podobou tohto vykonávacieho predpisu.
» Iné  
2009/03 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže
V NR SR sa dňa 15. apríla 2009 zavŕšil legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorá v prípade jej podpísania prezidentom SR prinesie viaceré zmeny v oblasti koncentrácií podnikateľov, nový spôsob v ukladaní sankcií zo strany Protimonopolného úradu SR a nahradenie súm ustanovených v slovenských korunách sumami v eurách. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentuje zmeny, ktoré by v zákone o ochrane hospodárskej súťaže mala zakotviť táto jeho novela, ktorej účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júna 2009.
» Podnikatelia