feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.    

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2009

Články tohto vydania

2009/04 Daň z pridanej hodnoty a možnosť registrácie skupiny
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2009, prináša okrem iných zmien aj zavedenie možnosti skupinovej registrácie na účely uplatňovania tejto dane. Členovia zaregistrovanej daňovej skupiny sa budú považovať za jednu zdaniteľnú osobu navonok vystupujúcu pod jedným prideleným identifikačným číslom pre túto daň. Registrácia skupiny okrem zjednodušenia uplatňovania dane z pridanej hodnoty, či zníženia administratívnych nákladov spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny, môže pozitívne ovplyvniť aj peňažné toky týchto spoločností, nakoľko transakcie v rámci skupiny nebudú považované za zdaniteľné transakcie. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s úpravou tohto inštitútu podrobne oboznámi.
» Podnikatelia  
2009/04 Zmeny v zákone o energetike
Snaha zabrániť opakovanému ohrozeniu dodávok plynu pre odberateľov plynu na Slovensku viedla k novelizácii zákona o energetike, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 15. marca 2009 vykonaná zákonom č. 73/2009 Z. z., úpravou štandardov bezpečnosti dodávok plynu, rozšírením cenovej regulácie a vyriešením ďalších otázok súvisiacich so situáciou, v akej sa Slovensko ocitlo začiatkom roku 2009. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s touto novelou radi zoznámime a vrátime sa tak k oblasti energetiky, ktorej sa venovalo decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/04 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Dňa 1. apríla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z pridanej hodnoty, na základe ktorej sa skrátilo obdobie na vrátenie nadmerných odpočtov platiteľom tejto dane, zmeny sa dotkli aj uplatňovania odpočtov dane z pridanej hodnoty, novela zaviedla možnosť registrácie skupiny a pre zdaniteľné osoby, ktoré si registračnú povinnosť na účely tejto dane nesplnili alebo ju splnili s oneskorením, novela zakotvuje možnosť ich spätnej registrácie, ale i ďalšie zmeny. Obsah i dôsledky predmetnej novelizácie Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na právne úpravy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, ktoré Vám priblížilo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/04 Daňové priznanie a súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 13. marca 2009 vzor súhrnného výkazu a s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. S opatreniami vydanými Ministerstvom financií SR Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zoznámime už s prepojením na ďalšie úpravy Ministerstva financií SR k dani z pridanej hodnoty a taktiež na tie informácie, ktoré Vám dalo do pozornosti novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/04 Novela zákona o bankách
Článkom IV zákona č. 66/2009 Z. z. bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná novela zákona o bankách, zakotvujúca povinnosť bánk bezodplatne prijímať pri vkladoch v hotovosti eurobankovky a euromince. Pravidlám vzťahujúcim sa na hotovostný peňažný obeh, výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá, bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk sa venovalo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál zamerané na problematiku zavedenia eura na Slovensku. Najnovšia novela zákona o bankách s uvedenými pravidlami úzko súvisí a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť nájdete bližšie informácie.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/04 Pripravuje sa v NR SR - Novela zákona o energetike
V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona o energetike, v dôsledku ktorej by mal byť rozšírený rozsah oprávnení držiteľov povolení na podnikanie v energetike a osobitne v elektroenergetike. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentuje zmeny, ktoré by do zákona o energetike prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. augusta 2009.
» Podnikatelia