feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Májové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.     

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 05_2009

Články tohto vydania

2009/05 Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch po novele
Dňa 1. apríla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch rozširujúca úpravu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, po novom zakotvujúca možnosť uložiť poriadkovú pokutu aj opakovane a prinášajúca i ďalšie zmeny, s obsahom ktorých Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi podrobne oboznámime a nadviažeme tak na výklad zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý sme pre Vás spracovali v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/05 Povinnosť predložiť na schválenie účtovnú závierku do konca júna
V aktuálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti v spojení s povinnosťou ukladať do zbierky listín obchodného registra nielen schválenú, ale i neschválenú účtovnú závierku, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka.
» Iné  
2009/05 Stravné a ďalšie náhrady pri pracovných cestách
Zvýšenie súm stravného poskytovaného pri pracovnej ceste, ktoré bolo vykonané s účinnosťou odo dňa 25. marca 2009, ovplyvňuje minimálnu hodnotu stravovacích poukážok poskytovaných na účely zabezpečenia stravovania podľa Zákonníka práce a súčasne aj výšku maximálneho daňovo uznateľného nákladu pre zamestnávateľa vynaloženého na stravovanie zamestnancov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám súčasne priblíži aj úpravy týkajúce sa sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách a tiež súm základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách v prepojení na ostatnú novelu zákona o cestovných náhradách.
» Podnikatelia  
2009/05 Protikrízová novela zákona o odpadoch
V súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou bola s účinnosťou odo dňa 5. mája 2009 vykonaná nepriama novelizácia zákona o odpadoch, ktorá zakotvila zníženie výšky účelovej finančnej rezervy pre prevádzkovateľov skládiek odpadov. Obdobne ako Vás bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO informoval o doterajších protikrízových opatreniach, aj tejto protikrízovej právnej úprave sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO venujeme prednostne a jej obsah Vám detailne priblížime.
» Iné  
2009/05 Zmeny v súťažnom práve
Dňa 1. júna 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 165/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o ochrane hospodárskej súťaže, prinášajúci nielen zmeny v oblasti koncentrácií podnikateľov, ale i nový spôsob v ukladaní sankcií zo strany Protimonopolného úradu SR a nahradenie súm doteraz ustanovených v slovenskej mene za sumy v mene euro. Na prípravu tejto právnej úpravy sme upriamili Vašu pozornosť už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legislatívneho procesu Vám v aktuálnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme ďalšie podrobnosti týkajúce sa oblasti súťažného práva.
» Podnikatelia  
2009/05 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o vyvlastňovaní a nový stavebný zákon
V NR SR postúpili do druhého čítania návrhy dvoch nových zákonov, a to návrh nového stavebného zákona, ktorý by mal nahradiť doterajší stavebný zákon z roku 1976 s výnimkou inštitútu vyvlastnenia, ktorého úpravy sa týka ďalší návrh, tým je návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Nový stavebný zákon by mal znížiť administratívnu náročnosť povoľovacích konaní, zakotviť novú diferenciáciu stavieb, nové povoľovacie procesné postupy, nový inštitút audítora stavby a sprísnenie sankcií by malo byť sprevádzané aj posilnením kontrolných mechanizmov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentuje základné tézy obsiahnuté v návrhoch týchto nových zákonov, ktorých simultánna účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. júla 2010.
» Iné