feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2009

Články tohto vydania

2009/06 Zvýšenie súm životného minima
Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 jednotlivé sumy životného minima, ktorých úprava ovplyvní nielen výšku daňového bonusu, či nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov, ale aj výšku viacerých sociálnych dávok. S novou právnou úpravou a jej dôsledkami Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie zoznámime.
» Podnikatelia  
2009/06 Rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach
Dňa 20. júna 2009 nadobudol účinnosť nový výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania s výnimkou § 12 výnosu, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2010. Po vydaní predmetného výnosu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví následne vydal aj ďalšie regulačné výnosy, s ktorými Vás bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež oboznámi s prepojením na predchádzajúce regulačné výnosy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, na ktoré sme Vašu pozornosť upriamili v minuloročnom májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/06 Zvýšenie zákonnej hranice obratu pre daň z pridanej hodnoty
S účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 sa pri dani z pridanej hodnoty opäť zmenila výška obratu pre registráciu zdaniteľných osôb, ktorej zvýšenie na úroveň predchádzajúceho limitu zbaví mnohých malých a stredných podnikateľov povinnosti byť registrovaným pre účely platenia dane z pridanej hodnoty a súčasne od povinnosti odvádzať túto daň. Okrem podrobností súvisiacich s novou zákonnou hranicou tohto obratu Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prináša aj informácie o ďalších úpravách vyplývajúcich z najnovšej novely zákona o dani z pridanej hodnoty, predchádzajúcim novelizáciám ktorého sa venovalo aprílové vydanie a taktiež minuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/06 Novela Zákonníka práce
Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave okrem novelizácie Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť odo dňa 1. septembra 2009, prináša pre zamestnávateľov možnosť podieľať sa na hmotnom a finančnom zabezpečení žiakov pri ich štúdiu. Pre zamestnávateľov, na ktorých pracovisku sa uskutočňuje praktické vyučovanie, ustanovuje povinnosť hradiť zo svojich prostriedkov osobné ochranné pracovné prostriedky a náklady na posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka. Tie ustanovenia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré sa týkajú zamestnávateľov, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi priblížime a nadviažeme tak na predchádzajúce dve novely Zákonníka práce, ktorých výkladu sa podrobne venovalo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/06 Modely a metódy cenovej regulácie v sieťových odvetviach
V predchádzajúcich vydaniach bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám predoslali, že témam súvisiacim s rozsahom a metódami cenovej regulácie v sieťových odvetviach sa v bulletine budeme venovať osobitne. Po úpravách týkajúcich sa problematiky zavedenia eura na Slovensku a po množstve právnych úprav prijatých majoritne v skrátenom legislatívnom konaní s ambíciou zmierniť dopady finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sme pre Vás mali záujem spracovať prednostne, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame už avizované témy, prostredníctvom ktorých nadviažeme na aprílové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO s prepojením aj na ďalšie jeho predchádzajúce vydania. V súvislosti s metódami cenovej regulácie v sieťových odvetviach sa špeciálne zmienime o úpravách zakotvujúcich v slovenskom právnom poriadku štandardy kvality, ktorých aplikácia sa v jednotlivých krajinách uskutočňuje postupne. Z krajín, ktoré štandardy kvality zaviedli, však Slovensko patrí medzi tie prvé.
» Podnikatelia  
2009/06 Pripravuje sa v NR SR – Novela Obchodného zákonníka
V NR SR postúpil v tomto období do druhého čítania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Obchodného zákonníka, v dôsledku ktorej by sa mala zvýšiť ochrana veriteľov obchodných spoločností v tých prípadoch, ak bola obchodná spoločnosť zrušená rozhodnutím súdu bez likvidácie. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme zmeny, ktoré by do znenia Obchodného zákonníka prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. októbra 2009.
» Podnikatelia