feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júlové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 07_2009

Články tohto vydania

2009/07 Nové úpravy v oblasti dôchodkového sporenia
Zmeny v systéme starobného dôchodkového sporenia priniesli s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 viac garancií do tzv. druhého kapitalizačného piliera, zníženie poplatkov za správu majetku sporiteľov, nový výnosový poplatok pre dôchodkové správcovské spoločnosti v prípade zhodnotenia majetku sporiteľov i nový inštitút garančného účtu dôchodkového fondu. Zmeny v dôchodkovom sporení našli svoj odraz aj v nových úpravách Národnej banky Slovenska, dohľadu ktorej táto oblasť podlieha. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám všetky nové právne úpravy priblížime a oživíme tak tému druhého piliera, ktorej bolo venované decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/07 Zmena pravidiel pre využívanie pomoci z eurofondov
Dňa 7. júla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva umožňujúca rýchlejšie čerpanie finančných prostriedkov pri realizácii veľkých projektov. S obsahom tejto novely Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime v spojení s právnou úpravou obsiahnutou v zákone o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorú Vám už vo finálnej fáze legislatívneho procesu dalo do pozornosti septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Predmetná novela vykonala aj nepriamu novelizáciu zákona o službách zamestnanosti a jej obsah Vám prezentujeme už s prepojením na úpravy, ktoré Vám podrobne priblížilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/07 Novela zákona o cenných papieroch
Vyrubenie vysokých poplatkov Centrálnym depozitárom cenných papierov SR niektorým majiteľom cenných papierov vyvolalo novelizáciu zákona o cenných papieroch, ktorá umožnila cenné papiere previesť na Fond národného majetku SR. Novela tiež zaviedla, že majiteľom cenných papierov bude aspoň raz do roka zasielaný výpis z účtu cenných papierov, zmenila zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby i zákon o obchodnom registri a súčasne nepriamo novelizovala zákon o odpadoch a zákon o Environmentálnom fonde. Obsah novely zákona o cenných papieroch Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme na ostatné jeho novelizácie, ktoré sme Vám dali do pozornosti pri výklade problematiky zavedenia eura v SR v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/07 Zmeny v zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bol novelizovaný nielen rezortným eurozákonom č. 477/2008 Z. z., ktorý Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO už niekoľkokrát dal do pozornosti, ale aj novelou zákona o súdoch. Obe novelizácie nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2009 a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám ich detailne predstavíme.
» Iné  
2009/07 Novela zákona o rozhodcovskom konaní
Novelizáciou právnej úpravy rozhodcovského konania boli so spätnou účinnosťou v rámci rozhodcovského konania zakotvené viaceré zmeny, ambíciou ktorých bolo v prvom rade posilniť ochranu spotrebiteľov. O príprave tejto novely Vás informovalo októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po zavŕšení legislatívneho procesu Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje aj schválené znenie tejto novely, a to vrátane nepriamej novelizácie zákona o súdnych poplatkoch, ktorá ňou bola vykonaná.
» Iné  
2009/07 Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje - Novela Občianskeho zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Občianskeho zákonníka ako aj zmena a doplnenie ďalších zákonov. Dôvodom pripravovanej právnej úpravy je chrániť ekonomické záujmy spotrebiteľov a bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s jej obsahom podrobne zoznámi.
» Iné