feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Augustové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách. 

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 08_2009

Články tohto vydania

2009/08 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve prinášajúci nielen nový spôsob regulácie sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti na finančnom trhu, ale pokrývajúci aj tie oblasti finančného trhu, ktoré zatiaľ nie sú regulované. Nový zákon sa dotkne celého finančného trhu na Slovensku a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s jeho obsahom radi oboznámime. Osobitnú pozornosť budeme venovať aj jedinej časti tohto zákona, ktorá nadobudla účinnosť už dňa 27. mája 2009 a jej prostredníctvom bol novelizovaný zákon o kolektívnom investovaní.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/08 Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov
Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Novela reaguje na nový zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, s obsahom ktorého Vás podrobne oboznámime aj v najnovšom mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál. Podrobnosti o novele rozširujúcej okruh povinností veriteľov Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa spotrebiteľských úverov, čím nadviažeme na predchádzajúce právne úpravy vzťahujúce sa na oblasť spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do pozornosti pri výklade problematiky zavedenia eura na Slovensku v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/08 Novela Občianskeho zákonníka
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 bude prostredníctvom zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve novelizovaný Občiansky zákonník. Zmeny zakotvené v Občianskom zákonníku sa dotknú inštitútu poistných zmlúv a bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s nimi detailne oboznámi v spojení s predchádzajúcimi novelizáciami Občianskeho zákonníka, na ktoré už Vašu pozornosť upriamilo marcové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/08 Novela zákona o kolektívnom investovaní
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o novele zákona o kolektívnom investovaní, ktorá s účinnosťou odo dňa 27. mája 2009 zakotvila zmenu podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska. Ďalšie zmeny nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2010, tieto sa budú týkať nových povinností správcovských spoločností, s ktorými Vás taktiež oboznámime a vrátime sa tak k zmenám v zákone o kolektívnom investovaní, ktoré sme Vám dali do pozornosti v mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venovanom problematike zavedenia eura na Slovensku.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/08 Zmeny v ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 dotkne ustanovení upravujúcich informovanie spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku a právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku. Podrobnosti o predmetnej novele Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme aj s prepojením na ďalšie súvisiace informácie týkajúce sa tejto právnej úpravy.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/08 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov
V tomto období bol do NR SR na prerokovanie doručený návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia zákona o dani z príjmov, prijatím ktorej by sa zamestnávateľom umožnilo prispievať svojim zamestnancom na oddychové aktivity. Príspevok na oddychové aktivity by predstavoval daňový náklad zamestnávateľa, na strane zamestnanca by predstavoval príjem, ktorý by bol predmetom dane z príjmov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentuje zmeny, ktoré by do zákona o dani z príjmov prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá už odo dňa 1. októbra 2009.
» Podnikatelia