feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Októbrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 10_2009

Články tohto vydania

2009/10 Zvýšenie minimálnej mzdy
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 sa zmení výška minimálnej mzdy. Jej zvýšenie vyplýva z nariadenia vlády SR č. 441/2009 Z. z., ktoré Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie predstavíme už v znení ostatnej novely zákona o minimálnej mzde a tiež v prepojení na Zákonník práce, ktorému sa venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/10 Novela Notárskeho poriadku
Zákonom č. 304/2009 Z. z. boli s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 v Notárskom poriadku zakotvené viaceré zmeny týkajúce sa vyhotovovania a obsahu notárskych zápisníc, postavenia a činnosti notárov, ich odmeňovania, povinností, zodpovednosti za škodu ako aj disciplinárnej zodpovednosti. Podrobnosti o spomínaných zmenách Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a vrátime sa tak k právnej úprave, prípravu ktorej Vám dalo do pozornosti minuloročné aprílové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Služby  
2009/10 Zmeny týkajúce sa výkonu advokácie
Novela zákona o advokácii zaviedla s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 nový inštitút autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti, s ktorým súvisia aj nové povinnosti advokátov vyplývajúce z novely v spojení s dvoma novými uzneseniami Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Zmeny nastali aj v úprave zodpovednosti advokátov a ich odmeňovania. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás so všetkými novými úpravami detailne zoznámime a znovu tak otvoríme tému autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti z minuloročného aprílového vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Služby  
2009/10 Katastrálny zákon a správne poplatky po novele
Odo dňa 1. septembra 2009 bola zakotvená elektronizácia katastrálneho konania, s ktorou je spojená aj zmena v úprave správnych poplatkov. Novelou boli upravené aj procesné pravidlá týkajúce sa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, náležitosti návrhu na vklad, nahliadanie do zbierky listín, pôsobnosť katastrálnej inšpekcie, či konanie o námietkach. Zmeny katastrálneho zákona spolu s novelou zákona o správnych poplatkoch Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne priblížime a nadviažeme tak na ostatnú novelu katastrálneho zákona, ktorú Vám predstavilo mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál venované zmenám Občianskeho súdneho poriadku.
» Iné  
2009/10 Ďalšie zmeny týkajúce sa minimálnej mzdy
Okrem podrobností o novele zákona o minimálnej mzde s prepojením na nové nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z. Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame aj informácie o ďalších dvoch novelizáciách, ktoré s inštitútom minimálnej mzdy úzko súvisia. Sú nimi novela zákona o sociálnom poistení a novela zákona o zdravotnom poistení, ktoré Vám dalo do pozornosti už marcové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, a na základe ktorých dôjde s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 k odpojeniu ekonomických ukazovateľov od minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny.
» Podnikatelia  
2009/10 Vláda SR pripravuje - Deregulácia cien nájmov bytov
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s koncepciou spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov, ktorú na svojom septembrovom zasadnutí schválila vláda SR a nadviažeme tak na úpravu obsiahnutú v Opatrení Ministerstva financií SR č. 02/R/2008, ktorým bolo s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2008 zmenené a doplnené Opatrenie Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Tieto zmeny a doplnenia Vám podrobne priblížilo minuloročné októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné