feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 11_2009

Články tohto vydania

2009/11 Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Dôvody tejto novelizácie zákona o kolektívnom vyjednávaní Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO priblížime spolu s ďalšími úpravami týkajúcimi sa oblasti kolektívneho vyjednávania, nadviažeme tak na významné zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní, ktoré Vám dalo do pozornosti predminuloročné septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO už v prepojení na ďalšie, v tomto období ešte len pripravované zmeny tejto právnej úpravy.
» Podnikatelia  
2009/11 Novela zákona o službách zamestnanosti
S účinnosťou odo dňa 1. decembra 2009 bol opäť novelizovaný zákon o službách zamestnanosti. Novela sa dotkla podmienok poskytovania príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta ako i príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Podrobné informácie o zmenách zakotvených touto novelou Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme v prepojení na predchádzajúce novelizácie zákona o službách zamestnanosti, ktoré sme Vám dali do pozornosti v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/11 Povinnosti a zmeny po roku od zavedenia eura na Slovensku
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti tie povinnosti a zmeny, ktorých aktuálnosť sa spája s uplynutím ročného obdobia odo dňa zavedenia eura na území Slovenska. Problematikou zavedenia eura na Slovensku sme sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zaoberali niekoľkokrát, tému zavedenia eura Vám osobitne podrobne priblížilo aj mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.
» Iné  
2009/11 Zmena vyhlášky k zákonu o službách zamestnanosti
Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. uvoľnila s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2009 podmienky pre poskytovanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Túto novú právnu úpravu Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne predstavíme už v spojení s právnou úpravou príspevku na vykonávanie absolventskej praxe obsiahnutou v zákone o službách zamestnanosti a s prepojením na predchádzajúcu novelizáciu citovanej vyhlášky rezortu práce, na ktorú Vašu pozornosť upriamilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/11 Úpravy k podporám poskytovaným zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Na základe opatrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo dočasne pozastavené prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch tohto opatrenia v prepojení na právnu úpravu obsiahnutú v ostatnej novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorému sa v súvislosti so zvýšením súm životného minima venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/11 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
V NR SR sa dňa 2. decembra 2009 zavŕšil legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá, v prípade jej podpísania prezidentom SR, prinesie novú úpravu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zakotví podmienky i proces extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, vrátane zákonných výnimiek z tejto extenzie, ale i ďalšie zmeny. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy, ktoré by do zákona o kolektívnom vyjednávaní mala priniesť táto jeho novela, ktorej účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. januára 2010.
» Podnikatelia