feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Decembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 12_2009

Články tohto vydania

2009/12 Novela Zákonníka práce
Dňa 1. marca 2010 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce prinášajúca zmeny, ktoré sa dotknú najmä pracovného pomeru na určitú dobu, pracovného pomeru na kratší pracovný čas, definície porovnateľného zamestnanca, či inštitútu dočasného pridelenia. Obsah a dôsledky týchto zmien Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi priblížime a nadviažeme tak na predchádzajúcu novelu Zákonníka práce, ktorej sa podrobne venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/12 Stravné pri zahraničných pracovných cestách
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 nové základné sadzby stravného poskytovaného pri zahraničných pracovných cestách. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s touto novou právnou úpravou bližšie oboznámi už v spojení so zmenami týkajúcimi sa zahraničných pracovných ciest, zakotvenými prostredníctvom novely zákona o cestovných náhradách, ktorú Vám predstavilo májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/12 Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
S účinnosťou odo dňa 15. januára 2010 bol opäť novelizovaný zákon o službách zamestnanosti. Novela prináša modifikáciu okruhu cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenie na zamestnanie. Podrobnosti o zmenách zakotvených touto novelou Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme v prepojení na predchádzajúce novelizácie zákona o službách zamestnanosti, na ktoré Vašu pozornosť upriamilo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Zoznámime Vás aj so základnými tézami ďalšej novelizácie zákona o službách zamestnanosti pripravovanej v tomto období, ktorej účinnosť sa predpokladá už odo dňa 1. marca 2010.
» Iné  
2009/12 Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne
Zákonom č. 572/2009 Z. z. bol zakotvený generálny pardon, ktorý dlžníkom Sociálnej poisťovne umožňuje odpustiť povinnosť platiť penále. S ďalšími podrobnosťami vzťahujúcimi sa na tento generálny pardon Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi oboznámime spolu s úpravami zakotvenými v zákone o sociálnom poistení v súvislosti s inštitútom minimálnej mzdy, ktorým sa venovalo októbrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/12 Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám predstaví novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 priniesla novú úpravu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, okrem podmienok a procesu extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zakotvila aj zákonné výnimky z tejto extenzie, ale i ďalšie zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní, prípravu ktorých Vám dalo do pozornosti novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/12 Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje - Ročné zúčtovanie poistného prvýkrát do 31. marca 2010
Na základe pripravovanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, upravujúcej podrobnosti k ročnému zúčtovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009, by sa termín na vykonanie a podanie ročného zúčtovania tento raz nemal predĺžiť do konca júna. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bude teda ročné zúčtovanie prvýkrát potrebné podať v lehote vyplývajúcej zo zákona o zdravotnom poistení, teda už do dňa 31. marca 2010. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámi s podrobnosťami týkajúcimi sa pripravovanej právnej úpravy rezortu práce ako aj s ďalšími termínmi súvisiacimi s ročným zúčtovaním poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009.
» Podnikatelia