feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2010

Články tohto vydania

2010/01 Novela Obchodného zákonníka
Dňa 1. decembra 2009 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša zmeny v náležitostiach pozvánky na valné zhromaždenie verejnej akciovej spoločnosti, v povolení účasti na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, ale aj ďalšie zmeny. O príprave tejto novely sme Vás informovali už v minuloročnom júnovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2010/01 Novela Trestného zákona a Trestného poriadku
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 bol opätovne novelizovaný Trestný zákon a Trestný poriadok. Novela sa dotkla zásady „trikrát a dosť" a jej prijatím došlo v oblasti boja proti terorizmu k zosúladeniu slovenského právneho poriadku so systémom Európskej únie. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o dôvodoch prijatia tejto novely, ktorá zrušila zásadu „trikrát a dosť" a zmiernila príslušné ustanovenia Trestného zákona.
» Iné  
2010/01 Nový zákon o sťažnostiach
Dňa 1. februára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim zákonom precizuje základnú terminológiu zákona, subjekty, na ktoré sa vzťahuje, obsah, formu a náležitosti podania rozhodujúce pre jeho posúdenie a vybavenie. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne informuje i o ďalších zmenách zakotvených v novom zákone o sťažnostiach.
» Iné  
2010/01 Nový zákon o ochrane pred povodňami
Dňa 2. decembra 2009 bol schválený vládny návrh zákona o ochrane pred povodňami. Dôvodom na predloženie tohto zákona bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame informácie o novinkách a zmenách v povinnostiach, ktoré tento zákon stanovuje pre fyzické osoby a právnické osoby, ako aj o sankciách v prípade porušenia povinností stanovených týmto zákonom.
» Iné  
2010/01 Novela Občianskeho zákonníka
Dňa 2. decembra 2009 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým boli novelizované ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv, novelizovaný Občiansky súdny poriadok a rozšírené kompetencie Komisie na posudzovanie neprijateľných podmienok v zmluvách. Táto novela reaguje na už v poradí druhé formálne oznámenie Európskej komisie o transpozičnom deficite slovenskej legislatívy. O príprave tejto novely Vás v predstihu informovalo minuloročné júlové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2010/01 Pripravuje sa v NR SR – Novela ústavného zákona v smere zúženia imunity poslancov NR SR
Dňa 15. januára 2010 bol do NR SR opätovne doručený návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorý by zmenil platný ústavný stav v smere zúženia imunity poslancov NR SR a sudcov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy, ktoré by do ústavného zákona táto znovu predkladaná novela mala priniesť. Účinnosť novely sa navrhuje odo dňa 1. mája 2010.
» Iné