feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Februárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 02_2010

Články tohto vydania

2010/02 Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dňa 11. februára 2010 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Cieľom novely je spresnenie definícií jednotlivých zákonných pojmov, precizovanie rozhodovacích procesov pri správe bytového domu, ako aj riešenie vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás informuje o všetkých dôležitých zmenách v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
» Iné  
2010/02 Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Dňa 15. decembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 498/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysielaní a retransmisii. Týmto zákonom bola do nášho právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, ktorej cieľom je reagovať na štrukturálne zmeny a technologický rozvoj, ako aj zlepšiť dodržiavanie základných práv. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame informácie o novinkách a zmenách, ktoré tento zákon prináša do zákona o vysielaní a retransmisii.
» Podnikatelia  
2010/02 Zaručený elektronický podpis
Zaručený elektronický podpis bol do právneho poriadku SR zavedený zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnej dobe sa zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou stáva rovnocenným inštitútom k vlastnoručnému úradne osvedčenému podpisu fyzickej osoby. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobné informácie o tom, ako zaručený elektronický podpis zriadiť a používať.
» Iné  
2010/02 Novela zákona o pobyte cudzincov
S účinnosťou odo dňa 15. januára 2010 bol novelizovaný zákon o pobyte cudzincov. Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov, je transpozícia nových právnych predpisov Európskej únie. Zmeny sa dotkli udeľovania víz, udeľovania jednotlivých druhov pobytov a administratívneho vyhosťovania a zaisťovania cudzincov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámi so zmenami, ktoré do zákona o pobyte cudzincov priniesla predmetná novela.
» Iné  
2010/02 Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Dňa 5. februára 2010 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorej došlo k zlúčeniu, premenovaniu a prechodu kompetencií niektorých ministerstiev SR. Až na niektoré výnimky súvisiace s prijatím Lisabonskej zmluvy nadobúda novela účinnosť odo dňa 1. júla 2010. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne informuje o všetkých novinkách zakotvených v tejto novele zákona.
» Iné  
2010/02 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o rodine
Dňa 11. februára 2010 bol do NR SR doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona je zaviesť do praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti osvedčený systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy, ktoré by do zákona o rodine mala priniesť predkladaná novela, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. júla 2010.
» Iné