feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Marcové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie bulletinu obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 03_2010

Články tohto vydania

2010/03 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novela transponuje do slovenského právneho poriadku niekoľko smerníc Rady Európskej únie a súčasne upravuje a zjednodušuje daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb, vrátenia dane z pridanej hodnoty zahraničným zdaniteľným osobám a upravuje opatrenia pre boj proti daňovým podvodom.
» Podnikatelia  
2010/03 Novela zákona o mediácii
S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o mediácii. Účelom prijatia novely bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES zo dňa 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Novela rozširuje konanie aj na cezhraničné konania, upravuje povinnosť mlčanlivosti, mení ustanovenia týkajúce sa začiatku a konca mediácie a zavádza povinnosť ďalšieho vzdelávania mediátorov.
» Iné  
2010/03 Zákon o preukazovaní pôvodu majetku
Dňa 26. marca 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Tento právny predpis vytvorí právny rámec účinného postupu proti osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. Upraví postup finančnej polície, prokuratúry a súdov v konaní, ktorého účelom bude zistiť a odňať majetok, ktorý bol nadobudnutý nelegálnym spôsobom.
» Iné  
2010/03 Zákon o podpore cestovného ruchu
Dňa 1. januára 2011 nadobudne účinnosť zákon o podpore cestovného ruchu. Nový zákon upraví práva a povinnosti právnických a fyzických osôb v oblasti cestovného ruchu, ako aj zriaďovanie, činnosť a financovanie krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu. Nadobudnutím účinnosti zákona budú vytvorené zákonné podmienky na zainteresovaní právnických a fyzických osôb na rozvoji cestovného ruchu a vytvorí sa systém na podporu rozvoja cestovného ruchu. Ide o prvú systémovú úpravu pre oblasť podpory cestovného ruchu.
» Iné  
2010/03 Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Dňa 9. marca 2010 bol schválený zákon o európskom zatýkacom rozkaze, ktorý nahrádza a súčasne ruší v súčasnej dobe platný zákon Národnej rady SR č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. Zákon vytvára novú systematiku, spresňuje vymedzenia základných inštitútov a postupov a zavádza inštitúty predbežnej a vydávacej väzby.
» Iné  
2010/03 Pripravuje sa v NR SR - Novela Trestného zákona a Trestného poriadku
Do druhého čítania v NR SR bol dňa 9. marca 2010 doručený návrh na vydanie zákona, prijatím ktorého by sa doplnili znenia Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o konkurze a reštrukturalizácii, zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok a zákona o registri trestov. Účelom návrhu zákona je zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb a v súvislosti s tým i nové druhy ochranných opatrení, a to zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie majetku. V návrhu novely zákonov sa navrhuje účinnosť odo dňa 1. septembra 2010.
» Iné