feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie bulletinu obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2010

Články tohto vydania

2010/04 Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov
Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o spotrebiteľských úveroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás upozorníme na zmeny, ktorými sa predmetná právna úprava líši od v súčasnosti účinného zákona o spotrebiteľských úveroch. Zmeny nastávajú najmä v rozsahu pôsobnosti zákona, informačných povinnostiach a v ukončení právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom spotrebiteľského úveru. S výnimkou niekoľkých ustanovení nadobudne zákon účinnosť dňa 11. júna 2010.
» Banky, finančné inštitúcie  
2010/04 Zákon o službách na vnútornom trhu
Dňa 1. júna 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu s výnimkou tých častí, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2012. Zákon transponuje do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES, ktorej zámerom je liberalizovať služby, odstraňovať neprimerané, neopodstatnené a diskriminačné prekážky pri poskytovaní služieb a zjednocovať podmienky v oblasti poskytovania služieb v jednotlivých členských štátoch.
» Služby  
2010/04 Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý s účinnosťou odo dňa 1. mája 2010 upravuje vymedzenie a kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Zákon sa dotýka predovšetkým obchodných reťazcov vo vzťahu k dodávateľom potravinárskeho tovaru.
» Podnikatelia  
2010/04 Zákon o zahraničnej službe
Dňa 1. júla 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe s výnimkou tých častí, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2011, resp. účinnosť nadobudli už dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Cieľom zákona je riešiť otázky spojené s dlhodobým pôsobením zamestnancov v cudzine a osobitné požiadavky zahraničnej služby, ktoré v platnej právnej úprave dosiaľ absentovali. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás so znením nového zákona podrobne oboznámi.
» Iné  
2010/04 Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
Dňa 28. júla 2010 nadobudne účinnosť novela zákona o zbraniach a strelive. Novela zavedie do zákona nové pojmy, nové druhy zbraní a striel a zavedie tiež nové povinnosti pre držiteľov zbraní kategórie D. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime najdôležitejšie zmeny, ktoré budú novelou vykonané.
» Iné  
2010/04 Zákon o pohrebníctve
Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o pohrebníctve, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Cieľom zákona je odstrániť problémy vznikajúce pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri preprave a pri pochovávaní na pohrebiskách a do budúcnosti predchádzať konfliktom medzi subjektmi pohrebných služieb.
» Iné