feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Májové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 05_2010

Články tohto vydania

2010/05 Novela zákona o katastri nehnuteľností
Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom prijatia novely bolo predovšetkým uľahčenie realizácie PPP projektov a spresnenie niektorých ustanovení katastrálneho zákona s prihliadnutím na požiadavky praxe.
» Iné  
2010/05 Zmeny v oblasti pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
S účinnosťou odo dňa 1. apríla 2010 bol rozšírený predmet zákona č. 528/2008 Z. z. tak, aby bolo jednoznačné, že predmetný zákon upravuje problematiku fondov EÚ komplexne, t.j. vrátane prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a nie len zo samotných fondov ES.
» Iné  
2010/05 Medzinárodná pomoc pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
S účinnosťou odo dňa 15. decembra 2009 bol prijatím nového zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok upravený postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v súlade so smernicou Rady 2008/55/ES.
» Iné  
2010/05 Novela zákona o potravinách
Povinnosť predajcu potravín zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov alebo povinnosť umiestniť potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50% mäsa, oddelene od ostatných výrobkov z mäsa, zaviedla s účinnosťou odo dňa 1. mája 2010 novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
» Podnikatelia  
2010/05 Nový zákon o obaloch
Účelom prijatia nového zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch bolo nielen precizovanie definovania jednotlivých pojmov, ale aj sprehľadnenie existujúcej právnej úpravy a úprava a spresnenie práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií. Nový zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2010.
» Podnikatelia  
2010/05 Striedavá osobná starostlivosť o dieťa
Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine po prvýkrát zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. Nový inštitút umožní súdu zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.
» Iné