feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2010

Články tohto vydania

2010/06 Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky
S účinnosťou odo dňa 17. júla 2010 je možné stratiť štátne občianstvo Slovenskej republiky aj ako následok nadobudnutia nového štátneho občianstva a zároveň na základe výslovného prejavu občana Slovenskej republiky. Do účinnosti poslednej novely zákona č. 40/1993 Z. z. bolo možné stratiť štátne občianstvo len prepustením zo štátneho zväzku na základe vlastnej žiadosti občana Slovenskej republiky.
» Iné  
2010/06 Nová úprava sankcií za omeškanie spotrebiteľa
Zmeny vyplývajúce z nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. sa týkajú predovšetkým určenia maximálnej hranice sankcií za omeškanie spotrebiteľa. Novela predmetného nariadenia nadväzuje na prijatie zákona č. 129/2010 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zavedením nového ust. § 53b dotýkajúceho sa práve spotrebiteľských zmlúv.
» Iné  
2010/06 Novela zákona o obecnom zriadení
Účelom novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo precíznejšie definovanie a riešenie postavenia starostu obce, definovanie úpravy miestneho referenda ako aj úprava mechanizmu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Novela nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2010 s výnimkou ustanovenia čl. 1 bodu 81, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011.
» Iné  
2010/06 Poskytovanie dotácií v oblasti pôdohospodárstva
Jednou z reakcií na následky povodní v mesiacoch máj a jún 2010 bolo aj prijatie nového zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Novým zákonom by sa mala zabezpečiť pomoc pri značných hospodárskych škodách, ktoré v dôsledku povodní vznikli, a to nielen v tomto, ale i v nasledujúcich rokoch.
» Podnikatelia  
2010/06 Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Za účelom zníženia nákladov zamestnávateľov v čase finančnej a hospodárskej krízy bol novelizovaný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela sa dotkla kompetencií Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nanovo upravila rekondičné pobyty a ako alternatívny spôsob zaviedla poskytovanie rehabilitácií v súvislosti s prácou pre zamestnancov.
» Podnikatelia  
2010/06 Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie služieb
Výška odmeny advokátov, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času advokáta za právne služby boli s účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 upravené novelou vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
» Služby