feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júlové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 07_2010

Články tohto vydania

2010/07 Zmeny v zákone o cestnej premávke
Novela zákona o cestnej premávke uložila účastníkovi dopravnej nehody novú povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo, ktoré bolo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Súčasne upravila aj následky nedodržania uvedenej povinnosti. Na tento účel sú poisťovne zo zákona povinné vydať predmetné tlačivo kedykoľvek na požiadanie klienta.
» Iné  
2010/07 Zmeny v oblasti vydávania náhradných pozemkov a reštitúcií
S účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 bola novelou zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku odstránená nejednoznačnosť právnej úpravy vybavovania reštitučných nárokov oprávnených osôb a poskytovania náhradných pozemkov oprávneným osobám Slovenským pozemkovým fondom.
» Iné  
2010/07 Novela zákona o petičnom práve
Poznatky z aplikačnej praxe podmienili novelizáciu zákona o petičnom práve. Petičné právo je základným politickým právom garantovaným v čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky každému občanovi SR. Bližšiu úpravu obsahuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ktorého posledná novela nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.
» Iné  
2010/07 Nová úprava Fondu národného majetku
Pôvodný účel zákona o prevode majetku štátu na iné osoby spočíval v zabezpečení privatizácie majetku štátu. Nakoľko sa uvedená úloha ukázala z väčšej časti ako prekonaná, bola prijatá novela, ktorá štrukturálne zmenila Fond národného majetku Slovenskej republiky tak, aby jeho organizačná štruktúra zohľadňovala úlohy, ktoré Fond národného majetku Slovenskej republiky v skutočnosti plní.
» Iné  
2010/07 Pripravuje sa v NR SR - Zúženie imunity poslancov a sudcov
Predložený návrh ústavného zákona predpokladá vytvorenie jednotného modelu úpravy imunity poslancov NR SR a sudcov Ústavného súdu SR. V prípade prijatia predmetnej úpravy by sa doteraz vyžadovaný súhlas potrebný na trestné stíhanie a vzatie do väzby poslancov a sudcov zúžil len na súhlas na vzatie do väzby. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. november 2010.
» Iné  
2010/07 Pripravuje sa v NR SR - Znovuzriadenie Ministerstva životného prostredia
Riešenie problematiky hospodárskych následkov rozsiahlych povodní ako i naliehavý spoločenský záujem na skvalitnení tvorby a ochrany životného prostredia podmienili podanie návrhu na znovuzriadenie samostatného rezortu životného prostredia. V súčasnosti kompetencie v uvedených oblastiach spadajú do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.
» Iné