feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Septembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 09_2010

Články tohto vydania

2010/09 Špecifické štátne záruky
Európsky fond finančnej stability (European Financial Stability Facility, EFSF) alebo tzv. euroval predstavuje systém záruk jednotlivých členských štátov únie, Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu. Fond vznikol v reakcii na nestabilitu, ktorú vyvolala grécka dlhová kríza. Výška účasti Slovenska v stabilizačnom mechanizme vychádza z výšky podielu SR v Európskej centrálnej banke a predstavuje sumu 4,37 mld. Eur. V prípade, že by sa niektorá z krajín dostala do ťažkostí, požiada EFSF o poskytnutie potrebných finančných prostriedkov, za ktoré bude ručiť eurozóna. Mechanizmus poskytovania finančnej pomoci členským štátom eurozóny je zastrešený rámcovou zmluvou, v nadväznosti na ktorú bol v NR SR prijatý zákon o špecifických štátnych zárukách.
» Iné  
2010/09 Novelizácia Trestného poriadku
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok posilnil v súdnom konaní kontradiktórne prvky. Zvýšenie kontradiktórnosti zdôraznilo význam a postavenie procesných strán, viedlo k posilneniu práv obhajoby a poškodeného na jednej strane, ale aj k posilneniu postavenia obžaloby, a najmä zodpovednosti prokurátora za veci predložené súdu. Prijatím zákona č. 224/2010 Z. z. boli vykonané také zmeny v Trestnom poriadku, ktoré si vyžiadali jeho ďalšiu novelizáciu.
» Iné  
2010/09 Novela zákona o službách zamestnanosti
Dňa 1. januára 2011 nadobudne účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti. Novela reaguje na podnety aplikačnej praxe a zároveň vytvára legislatívne prostredie pre činnosti smerujúce k predchádzaniu povodniam a pre riešenie dopadu povodní, v prípade ich vzniku, na občanov SR.
» Podnikatelia  
2010/09 Pripravuje sa v NR SR - Zmeny v sociálnom poistení
Oblasť sociálnych vecí prechádza neustálymi zmenami. Prijatie predloženého návrhu novely zákona o sociálnom poistení a s ním i zákona o starobnom dôchodkovom sporení by prinieslo napríklad zmenu v definovaní základných pojmov, zmeny v oblasti vymeriavacích základov či automatické zaraďovanie do II. piliera.
» Iné  
2010/09 Pripravuje sa v NR SR - Novela Občianskeho zákonníka
Do NR SR bol dňa 23. septembra 2010 doručený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu je úprava pravidiel, ktoré by mali zabezpečiť hospodárne a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami a verejným majetkom.
» Iné  
2010/09 Pripravuje sa v NR SR - Zmeny v oblasti ochrany vkladov
Základné krytie vkladateľov bolo ustanovené už smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, vzhľadom na prebiehajúce finančné otrasy bolo však nutné jeho zlepšenie. Pripravovaný návrh novely zákona o ochrane vkladov upraví nielen hranicu minimálneho krytia v súlade s novelou horeuvedenej smernice, ale zmení i dĺžku výplatnej lehoty.
» Iné