feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Októbrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 10_2010

Články tohto vydania

2010/10 Zmeny niektorých oblastí spoločného systému dane z pridanej hodnoty
Smernica Rady EÚ zaviazala členské štáty únie zmeniť niektoré oblasti spoločného systému dane z pridanej hodnoty, najmä oblasti týkajúce sa pravidiel fakturácie. Implementáciou smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky bude dotknutá najmä oblasť fakturovania elektronickými prostriedkami, lehoty na vyhotovenie faktúr, okruh údajov povinne uvádzaných vo faktúrach a odstránené by mali byť prekážky pri rovnakom zaobchádzaní s papierovými a elektronickými faktúrami.
» Iné  
2010/10 Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva
Rada Európy v roku 2004 prijala Protokol č. 14 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2010. Účelom prijatia uvedeného protokolu bolo zefektívnenie fungovania Európskeho súdu pre ľudské práva a upravenie nových podmienok prijatia individuálnej sťažnosti. Protokol tiež vyjadril možnosť pre pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
» Iné  
2010/10 Európska úprava sociálnych vecí
Sociálne veci tvoria dôležitú súčasť európskeho práva. Najdôležitejšími oblasťami sociálnych vecí na európskej úrovni je sociálne zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie, ale aj úprava materskej dovolenky. Radi by sme Vás preto oboznámili s najnovším právnym stavom v uvedených oblastiach.
» Iné  
2010/10 Novelizácia v oblasti eurofondov
Súčasná finančná a hospodárska kríza postavila úniu pred veľké výzvy. Napriek tomu, že už dávnejšie boli prijaté dôležité opatrenia na vyváženie negatívnych účinkov krízy, začína trh práce a občania účinky krízy pociťovať v mnohých smeroch až teraz. Zvyšuje sa tlak na vnútroštátne finančné zdroje a na jeho zmiernenie boli prijaté opatrenia prostredníctvom maximálneho a optimálneho využívania finančných prostriedkov poskytovaných úniou.
» Iné  
2010/10 Európska úprava bezpečnostnej ochrany letiska
Udalosti zo dňa 11. septembra 2001 mali veľký vplyv na úpravu bezpečnostnej ochrany letectva, či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Proces zaistenia väčšej bezpečnosti v uvedenej oblasti na európskej úrovni prebieha dodnes, čoho znakom je aj prijatie Nariadenia Európskej komisie č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva a Nariadenia Európskej komisie č. 72/2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva.
» Iné  
2010/10 Koridory nákladnej železničnej dopravy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu upravuje predovšetkým vytvorenie koridorov nákladnej dopravy. Koridory majú zabezpečiť vhodné podmienky a bezproblémový prechod z jednej vnútroštátnej siete do druhej. Zavedenie koridorov má slúžiť na zabezpečenie konkurencieschopnosti s ostatnými druhmi nákladnej dopravy.
» Iné