feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 11_2010

Články tohto vydania

2010/11 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Zákonník práce umožňuje za presne vymedzených podmienok domáhať sa na súde určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Z uvedeného inštitútu vznikajú práva i povinnosti na strane zamestnanca i zamestnávateľa. Akým spôsobom je možné domáhať sa určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, Vám priblížime v tomto článku.
» Iné  
2010/11 Právo na náhradu škody
Povinnosť nahradiť škodu je zakotvená v každom právnom systéme. Uvedená povinnosť vzniká ako sekundárna, čiže následná povinnosť tomu subjektu, ktorý porušil primárnu povinnosť, ktorá mu vyplýva či už zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti. Pri uplatnení si práva na náhradu škody je nevyhnutné, aby boli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. V tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime pohľad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na existenciu tzv. príčinnej, kauzálnej súvislosti zodpovednosti za škodu.
» Iné  
2010/11 Úroky a zmluvná pokuta
Úprava úrokov súvisí najmä so zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere a je zakotvená predovšetkým v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku. Okrem uvedeného však úprava úrokov súvisí aj s omeškaním dlžníka pri peňažnom plnení, zatiaľ čo zmluvná pokuta slúži ako zabezpečovací prostriedok. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s judikátmi vydanými Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú práve oblasti úrokov a zmluvnej pokuty.
» Iné  
2010/11 Zmenky
Zmenka predstavuje cenný papier, ktorý má predovšetkým platobnú a úverovú funkciu. Na účely poskytnutia zábezpeky sa vystavujú zmenky so zabezpečovacou funkciou. O nárokoch zo zmenky súd rozhoduje v skrátenom konaní vydaním zmenkového platobného rozkazu, voči ktorému je možné v stanovenej lehote podať námietky.
» Iné  
2010/11 Zastúpenie a prokúra
Zastúpenie je v praxi bežne aplikovaný inštitút, ktorý umožňuje, aby v mene zastúpeného konal niekto iný. Jeho znalosť je potrebná pre každého, kto vstupuje do právnych vzťahov. Radi by sme Vás oboznámili s najnovšou judikatúrou súvisiacou s uvedeným inštitútom.
» Iné  
2010/11 Ochrana osobnosti
Osobnosť človeka je individuálna a predstavuje predovšetkým súhrn špecifických osobných psychických vlastností konkrétneho ľudského jedinca. Podobne ako právam a veciam, i osobnosti človeka je právom poskytovaná ochrana pred neoprávneným zásahom. Ochrana osobnosti človeka je upravená predovšetkým v Ústave Slovenskej republiky a Občianskom zákonníku.
» Iné