feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Decembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 12_2010

Články tohto vydania

2010/12 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Na základe vládneho návrhu bola novelou zákona o dani z pridanej hodnoty zvýšená sadzba DPH a súčasne bola zrušená znížená sadzba DPH na tzv. predaj potravín z dvora. Novelou boli tiež transponované niektoré smernice Rady EÚ. Zmeny sa dotkli predovšetkým daňových pravidiel pre miesto dodania kultúrnych, športových, či umeleckých služieb, podmienok pre zamedzenie daňovým únikom pri dovoze tovaru a pravidiel odpočítania DPH vo vzťahu k nehnuteľnému majetku.
» Podnikatelia  
2010/12 Novela zákona o rodičovskom príspevku
Novela zákona o rodičovskom príspevku, účinná odo dňa 1. januára 2011, má umožniť rodičom vykonávanie zárobkovej činnosti v období poberania rodičovského príspevku za predpokladu zabezpečenia riadnej starostlivosti o dieťa.
» Iné  
2010/12 Zmena v povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu
Jednou z povinností, ktoré ustanovuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je aj povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Poslednou novelou zákona, účinnou odo dňa 31. decembra 2010, bola do predmetného zákona zakotvená výnimka z uvedenej povinnosti, o ktorej Vás v tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO informujeme.
» Podnikatelia  
2010/12 Pripravuje sa v NR SR - Novela Zákonníka práce
Na pôde NR SR bol v prvom čítaní prerokovaný návrh novely Zákonníka práce, ktorý má zabezpečiť zosúladenie právneho stavu v SR s európskym, a to predovšetkým v otázkach uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
» Iné