feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2011

Články tohto vydania

2011/01 Novela zákona o správe majetku štátu
Za účelom odstránenia legislatívnych prekážok realizácie projektov verejno-súkromného partnerstva na území Slovenskej republiky bola do zákona o správe majetku štátu doplnená osobitná časť, ktorá sa týka výlučne nakladania s majetkom štátu, ktorý koncesionár bude využívať na základe koncesnej zmluvy uzavretej podľa zákona o verejnom obstarávaní.
» Iné  
2011/01 Zmeny v oblasti zdravotného poistenia
Novela zákona o zdravotných poisťovniach má za cieľ sprísnenie regulácie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní a zvýšenie transparentnosti zmluvných vzťahov zverejnením zmlúv. Zmeny v oblasti zdravotného poistenia sledujú zabezpečenie prechodu na systém tzv. spoločného výberového miesta, ktorý bude zahŕňať i daňový systém.
» Iné  
2011/01 Obnoviteľné zdroje energie
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je podporovaná prostredníctvom zákona č. 309/2009 Z. z. Vzhľadom na skutočnosť, že od času schválenia uvedeného zákona došlo k výraznému zníženiu nákladov na technológie, si zmeny vyžiadali novelizáciu predmetného predpisu, o ktorej Vás informujeme v tomto článku.
» Podnikatelia  
2011/01 Novela zákona o vysokých školách
Novela zaviedla povinnosť zverejňovania záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác uchovávaných v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Od zavedenia uvedenej povinnosti sa očakáva zníženie pravdepodobnosti plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov a zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl.
» Iné  
2011/01 Novela zákona o vlastníckych vzťahoch k pôde a poľnohospodárskemu majetku
Zákon o vlastníckych vzťahoch k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku už v roku 2010 prešiel novelizáciou. Najnovšia novela by mala doplniť predchádzajúce zmeny a odstrániť možnosť špekulatívneho vydávania náhradných pozemkov mimo katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Okrem uvedeného tiež upravuje ukončenie reštitučných konaní vydaním náhradného pozemku alebo zaplatením finančnej náhrady za pôvodné pozemky.
» Iné  
2011/01 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o cenných papieroch
Vláda SR navrhuje v novele zákona o cenných papieroch zaviesť definíciu a ustanoviť pravidlá prepojeného systému. Navrhuje tiež upraviť ochranu platobných systémov a systémov vyrovnania pred rizikami, ktoré vyplývajú z prípadnej insolventnosti účastníkov systémov pre prípady, ak sú uvedené systémy súčasťou prepojeného systému.
» Iné