feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Februárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 02_2011

Články tohto vydania

2011/02 Novela zákona o verejnom obstarávaní
Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predpokladá zabezpečenie zlepšenia podnikateľského prostredia. Zavádza uskutočňovanie elektronických aukcií pri nadlimitných zákazkách, povinnosť písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou „užšej súťaže" ako i ďalšie skutočnosti, o ktorých Vás informujeme v tomto článku.
» Iné  
2011/02 Novela zákona o bankách
Novelou zákona o bankách bola do slovenského právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo dňa 16. septembra 2009. Zmeny nastanú v poskytovaní hypotekárnych úverov, zrušený bude základný bankový produkt a novela prinesie tiež zmenu zákona o cenných papieroch.
» Banky, finančné inštitúcie  
2011/02 Nový zákon o položkách s dvojakým použitím
Potreba prijatia nového zákona o položkách s dvojakým použitím vyplynula z neaktuálnosti znenia súčasnej právnej úpravy v oblasti obchodovania s tovarom dvojakého použitia a tiež z nutnosti zosúladenia národnej legislatívy v uvedenej oblasti s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 zo dňa 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.
» Export, import  
2011/02 Zmeny v zákone o súdnej rade
Novela zákona o súdnej rade zmenou charakteru zasadnutí súdnej rady z neverejných na verejné predpokladá posilnenie občianskej kontroly nad samotnou činnosťou súdnej rady. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Po prvýkrát sa verejné zasadnutie uskutočnilo dňa 8. marca 2011 v Snine.
» Iné  
2011/02 Novela zákona o archívoch a registratúrach
Verejná správa prechádza v súčasnosti procesom informatizácie, čo popri technickom zabezpečení uvedeného procesu vyžaduje aj právnu úpravu. Nakoľko prax poukázala na absenciu dostatočnej úpravy elektronickej správy registratúry, novela zákona o archívoch a registratúrach na tento stav reflektuje a pokúša sa ho odstrániť.
» Iné  
2011/02 Pripravuje sa v NR SR – Ochrana spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu
Prijatie zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu by znamenalo zosúladenie ochrany spotrebiteľa v SR s právnou úpravou uplatňovanou v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Uvedená skutočnosť by mala prispieť k posilneniu dôvery a právnej istoty spotrebiteľov a predávajúcich v oblasti cestovného ruchu.
» Služby