feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Marcové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 03_2011

Články tohto vydania

2011/03 Zmeny nárokov po skončení materskej a rodičovskej dovolenky
Dňa 1. apríla 2011 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej zámerom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES. Zmeny sa dotkli najmä oblasti základných zásad, nástupu do práce po skončení rodičovskej a materskej dovolenky a zriaďovania Európskej zamestnaneckej rady.
» Iné  
2011/03 Zmeny v súdnictve
Súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení avizovala vykonanie viacerých legislatívnych zmien v súdnictve týkajúcich sa predovšetkým nestrannosti súdnictva, otvorenosti a verejnej kontroly, zlepšenia efektivity a posilnenia dôvery v justíciu. Súčasťou avizovaných zmien je aj novela zákona o sudcoch a prísediacich. Zmeny sa budú týkať najmä väčšej otvorenosti súdnictva verejnej kontrole, posilnenia nezávislosti súdnictva či inštitútu justičného čakateľa.
» Iné  
2011/03 Novela zákona o štátnej pomoci
Neoprávnene poskytnutá štátna pomoc je podľa súčasnej právnej úpravy späť vymožiteľná len v občianskoprávnom konaní, čo spôsobuje nedostatočne rýchle obnovenie narušených trhových podmienok hospodárskej súťaže. Novela zákona o štátnej pomoci reformuje mechanizmus vrátenia neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci tým, že označuje rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci za exekučný titul. V tejto súvislosti bol novelizovaný aj zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.
» Iné  
2011/03 Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami bol novelizovaný z viacerých dôvodov. Jedným z nich bola potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES s cieľom začleniť činnosť leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci EÚ. Novela reflektuje nadobudnutie účinnosti Kjótskeho protokolu a tiež spresňuje ustanovenia týkajúce sa podávania správ o emisiách skleníkových plynov.
» Podnikatelia  
2011/03 Vláda SR pripravuje – Novela Trestného zákona a Trestného poriadku
Návrh novely Trestného poriadku a Trestného zákona vyplýva z konkrétnych bodov Programového vyhlásenia vlády. Obsahuje i viaceré opatrenia na zrýchlenie trestného konania, zúženie priestoru na obštrukcie zo strany obvinených, zlepšenie možností pri objasňovaní závažnej kriminality, otázku trestného postihu tzv. čiernych stavieb, poškodzovanie kultúrnych pamiatok, ako aj trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov.
» Iné