feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2011

Články tohto vydania

2011/04 Vykonávanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia nebude podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a novely zákona o zdravotnom poistení za rok 2011 v roku 2012 už vykonávať zamestnávateľ, ale príslušná zdravotná poisťovňa. O zmenách vo vykonávaní ročného zúčtovania Vás podrobnejšie informujeme v tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2011/04 Novela zákona o službách zamestnanosti
Potreba riešenia problému dlhodobej nezamestnanosti vyústila do prijatia novely zákona o službách zamestnanosti. Novela si kladie za cieľ znížiť nezamestnanosť prostredníctvom rozšírenia využívania príspevku na aktivačnú činnosť.
» Iné  
2011/04 Novela zákona o cestnej premávke
Upravené podmienky vydávania vodičských preukazov a obmedzenie ich platnosti sú hlavnými zmenami, ktoré priniesla novela zákona o cestnej premávke. Zmeny sa dotkli aj termínu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, či vekovej hranice na vedenie motorových štvorkolok.
» Iné  
2011/04 Zmeny vo financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
Na základe poznatkov z praxe bola prijatá novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá sleduje úpravu poskytovania finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia.
» Iné  
2011/04 Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
Po tragickej udalosti z roku 2010, pri ktorej prišlo v Devínskej Novej Vsi o život osem ľudí a viacero bolo vážne zranených, sa od novely zákona o strelných zbraniach a strelive očakáva predchádzanie podobným udalostiam a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva.
» Iné  
2011/04 Vláda SR pripravuje – Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol 3. mája 2011 schválený návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý prináša rozsiahle zmeny v oblasti konkurzného konania, zodpovednosti štatutárov pre prípad oneskoreného podania návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalšie zmeny, o ktorých Vás informujeme v tomto článku.
» Iné