feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Májové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 05_2011

Články tohto vydania

2011/05 Novela Obchodného zákonníka
Cieľom novely Obchodného zákonníka je zníženie administratívnej náročnosti zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia vnútroštátnych a cezhraničných akciových spoločností. Zjednoduší sa vypracovanie a predloženie písomnej správy o fúzii, informačné povinnosti akciových spoločností, či výkon práva akcionára vyžiadať si kópie dokumentov.
» Podnikatelia  
2011/05 Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu bol prijatý za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo dňa 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, ktorá reagovala na nové dovolenkové produkty a potrebu nahradenia smernice 1994/47/ES.
» Služby  
2011/05 Ochrana osobných údajov v procese policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach
Zabezpečenie ochrany osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach upravuje rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2008/977/SVV. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s transpozíciou uvedeného rozhodnutia do viacerých zákonov, napr. do zákona o súdoch, zákona o Policajnom zbore, zákona o prokuratúre a pod.
» Iné  
2011/05 Nový zákon o Obchodnom vestníku
Dňa 1. júna 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o Obchodnom vestníku, ktorý do slovenského právneho poriadku implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES o koordinácii záruk a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES.
» Iné  
2011/05 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Dňa 19. mája 2011 bol v NR SR prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Účelom zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES.
» Iné