feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2011

Články tohto vydania

2011/06 Zákon o kolektívnom investovaní
Zákon o kolektívnom investovaní zavádza nové pravidlá kolektívneho investovania, napr. podrobnejšiu úpravu správcovských spoločností, vytváranie podfondov, úplné cezhraničné vykonávanie činností správcovskou spoločnosťou a pod. Predmetné pravidlá by mali zvýšiť flexibilitu organizácie a spravovania fondov a zrušiť bariéry v oblasti kolektívneho investovania v EÚ.
» Podnikatelia  
2011/06 Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Novela právnych predpisov upravujúcich problematiku udalostí podliehajúcich medzinárodným zdravotným predpisom priniesla do slovenského právneho poriadku niekoľko zmien. Zaviedla pojem ohrozenie verejného zdravia, rozšírila pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezort zdravotníctva a zaviedla kontaktné miesto Slovenskej republiky.
» Iné  
2011/06 Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v dôchodkovom sporení
Navrhovaná novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení výrazným spôsobom zasahuje do súčasnej právnej úpravy. Navrhuje rozšírenie druhov dôchodkových fondov ako i uplatňovanie inštitútu slobodnej voľby pri vstupe do II. piliera alebo spresnenie povinností správcovských dôchodkových spoločností.
» Iné  
2011/06 Pripravuje sa v NR SR – Zákon o finančnej správe
V rámci reformy daňovej a colnej správy s účelom zjednotenia výberu daní, cla a poistného predložilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o finančnej správe, ktorý má upraviť klasifikáciu a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a ciel ako aj postavenie colníka.
» Iné