feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júlové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 07_2011

Články tohto vydania

2011/07 Novela tlačového zákona
Novým tlačovým zákonom bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút práva na odpoveď. S prihliadnutím na funkciu periodickej tlače prinášať verejnosti pravdivé informácie spresnila posledná novela tlačového zákona charakter skutkového tvrdenia, vo vzťahu ku ktorému budú môcť dotknuté osoby uplatniť právo na odpoveď. V celom článku uvádzame informácie o tom, akým spôsobom bude možné právo na odpoveď ďalej využívať.
» Iné  
2011/07 Výpoveď z pracovného pomeru
Výpoveď je jednou z možností ukončenia pracovného pomeru. Môže ju dať zamestnávateľ aj zamestnanec. Bližšie Vás s podmienkami uplatnenia výpovede, právnymi účinkami podanej výpovede z pracovného pomeru ako aj s poslednými zmenami v predmetnej oblasti, ktoré by mali byť účinné od 1. septembra 2011, oboznámime v celom článku.
» Iné  
2011/07 Vypovedanie nájmu bytu a bytové náhrady
Nájom bytu predstavuje občianskoprávny inštitút. Nájom bytu je možné zo strany prenajímateľa vypovedať len na základe jedného z taxatívne vymedzených dôvodov obsiahnutých v ust. § 711 Občianskeho zákonníka. Bližšie informácie o prípadoch, v ktorých vzniká nájomcovi právo na bytovú náhradu, nájdete v celom článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2011/07 Omeškanie dlžníka
Povinnosťou dlžníka v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch je plniť záväzok riadne a včas. Dlžník splní záväzok riadne, ak splní všetko, čo splniť má, napríklad prevezme vec a zaplatí veriteľovi kúpnu cenu. Ak dlžník splní záväzok včas, avšak nesplní ho riadne, dostáva sa do omeškania. Viac informácií o uvedenej problematike Vám prinášame v úplnom znení tohto článku.
» Iné  
2011/07 Používanie jazykov národnostných menšín
Vzhľadom na nesúlad, ktorý vznikol medzi zákonom o používaní jazykov národnostných menšín a zákonom o štátnom jazyku, ako i na pokračujúci proces implementácie medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
» Iné