feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Augustové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 08_2011

Články tohto vydania

2011/08 Zmeny v Trestnom poriadku
Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu Trestného poriadku, ktorá zmenila možnosti a rozšírila dôvody podávania dovolania, upravila povinnosti povinného pri ospravedlnenej neúčasti na úkone a stanovila ďalšie zmeny, o ktorých Vás informujeme v celom článku.
» Iné  
2011/08 Nelegálna práca a zamestnávanie
Oblasť nelegálnej práce a zamestnávania v Slovenskej republike upravuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Z dôvodu potreby transponovania smerníc 2009/50/ES a 2009/52/ES bol uvedený zákon novelizovaný. O zmenách účinných odo dňa 20. júla 2011 Vás informujeme v celom článku.
» Iné  
2011/08 Ukončenie niektorých nájomných vzťahov
Cieľom prijatia nového zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov je vytvoriť legislatívny mechanizmus, ktorý ukončí zasahovanie štátu do užívania súkromného majetku a umožní postupne pristúpiť na podmienky zaužívané v iných demokratických štátoch. Zákon určuje podmienky a lehoty ukončenia niektorých nájomných vzťahov, v ktorých sú ceny nájmov predmetom regulácie.
» Iné  
2011/08 Novela zákona o investičnej pomoci
Novela zaviedla zmeny, od ktorých sa očakáva zvýšenie objemu investícií na území Slovenskej republiky. Znížila minimálne výšky investícií potrebných na získanie investičnej pomoci na polovicu a predĺžila nárok na daňové úľavy pre prijímateľov investičnej pomoci na 10 rokov.
» Podnikatelia  
2011/08 Novela zákona o hazardných hrách
Novela do oblasti prevádzkovania hazardných hier zavádza nové obmedzenia. Zvýšia sa odvody z hazardných hier, hazardné hry bude možné prevádzkovať len v herniach, v herniach bude zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Okrem uvedených zmien novela upravuje aj sankcie za správne delikty a zavedie oprávnenia obce zakázať prevádzkovanie hazardných hier.
» Iné  
2011/08 Pripravuje sa v NR SR – Zmeny v právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi
Prostredníctvom návrhu novely zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi sa má zabezpečiť posilnenie preventívnej úlohy ako i zvýšenie dostupnosti služieb Centra právnej pomoci nemajetným osobám. Návrh rozširuje možnosti využitia služieb Centra právnej pomoci napríklad zavedením služieb realizovaných s 20%-nou finančnou účasťou fyzickej osoby, ktorá má príjmy vyššie, než stanovujú podmienky na bezplatnú právnu pomoc.
» Iné