feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Septembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 09_2011

Články tohto vydania

2011/09 Nový zákon o liekoch
Rozsiahla časť oblastí nového zákona o liekoch je harmonizovaná právnymi predpismi EÚ, ako napr. požiadavky na farmaceutické skúšanie, toxikologicko-farmakologické skúšanie, registrácia humánnych a veterinárnych liekov a pod. Medzi oblasti, ktoré patria do výhradnej pôsobnosti členského štátu a teda nie sú harmonizované, patrí poskytovanie lekárenskej starostlivosti a predpisovanie humánnych a veterinárnych liekov a zdravotníckych pomôcok a práve najmä o zmenách v predpisovaní liekov Vás informujeme v tomto článku.
» Iné  
2011/09 Novela zákona o cestnej premávke
Národná rada SR prijala dňa 13. septembra 2011 novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou napr. zaviedla povinnosť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť na diaľnici, znížila vekovú hranicu na získanie vodičského oprávnenia skupiny B či sprievodnou novelizáciou rozšírila skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. O uvedených i ďalších zmenách sa dozviete v celom článku.
» Iné  
2011/09 Poskytovanie dotácií na obstarávanie náhradných nájomných bytov
Dňa 15. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov, ktorý rieši spôsob ukončenia niektorých nájomných vzťahov kde je prenajímateľom súkromná osoba a cena nájmu je doposiaľ regulovaná právnym predpisom. Tento zákon umožnil poskytnutie bytovej náhrady pôvodnému nájomníkovi, ktorú poskytuje obec. Nový zákon č. 261/2011 Z. z. umožňuje na zabezpečenie predmetnej bytovej náhrady poskytovanie dotácií za súčasného splnenia podmienok upravených týmto zákonom.
» Iné  
2011/09 Nová vyhláška o posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva
V súvislosti s novelou zákona o zbraniach a strelive bola vydaná nová vyhláška č. 229/2011 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá upravuje postup pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho a psychologického posudku. Oproti doterajšej vyhláške je postup posudzovania spôsobilosti upravený podrobnejšie, pričom je osobitne upravené posudzovanie osôb so zdravotným postihnutím.
» Iné  
2011/09 Zmeny v leteckom zákone
Z dôvodu potreby transpozície smerníc EÚ bol prijatý zákon č. 241/2011 Z. z. Uvedená novela leteckého zákona sa dotýka predovšetkým vytvorenia spoločných pravidiel pre určovanie a vyberanie letiskových odplát, ktoré majú prispieť k väčšej transparentnosti tohto inštitútu. Novela reaguje tiež na výsledky medzinárodných auditov vykonaných v Slovenskej republike.
» Iné