feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novembrové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila novembrové vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 11_2011

Články tohto vydania

2011/11 Novela občianskeho súdneho poriadku
Národná rada SR prijala dlho avizovanú novelu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Základným cieľom novej právnej úpravy je posilnenie nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov na urýchlenie konania ako i zamedzenie obštrukcií účastníkov konania. Medzi hlavné nástroje na urýchlenie konania patrí zakotvenie, resp. určenie lehôt, v ktorých má súd vydať vybrané procesné rozhodnutia.
» Iné  
2011/11 Ochrana hospodárskej súťaže
Účelom zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže je najmä ochrana hospodárskej súťaže pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov. Medzi oblasti ochrany patrí i oblasť ekonomického spájania podnikateľov, teda koncentrácia, ktorá bola poslednou novelou zákona menená. O tejto zmene Vás bližšie informujeme v celom článku.
» Podnikatelia  
2011/11 Novela zákona o inšpekcii práce
Novela zavedie v osobitných prípadoch výkon inšpekcie práce inšpektorátom práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti, povinné ukladanie pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov, povinnosť preukazovať sa preukazom inšpektora práce a služobnou rovnošatou. Novela zároveň precizuje kompetencie v oblasti trhového dohľadu.
» Iné  
2011/11 Novela zákona o podpore cestovného ruchu
Zmeny v podpore cestovného ruchu sa dotknú dvoch oblastí. Prvou je poskytovanie dotácií a druhou oblasťou je zavedenie možnosti obcí združovať sa bez splnenie podmienky spoločného katastrálneho územia. Okrem uvedených zmien novela tiež precíznejšie upravuje zrušenie a zánik organizácií cestovného ruchu a zavádza niektoré štrukturálne zmeny v organizáciách cestovného ruchu.
» Iné  
2011/11 Zákon o pobyte cudzincov
Prijatie nového zákona o pobyte cudzincov vychádza z potreby zabezpečiť kompatibilitu slovenskej právnej úpravy pobytu cudzincov s európskou legislatívou. Súčasne zjednocuje uvedenú problematiku s problematikou zabezpečenia kontroly hraníc a definuje nové inštitúty a pojmy, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe.
» Verejná správa