feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Marcové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila marcové vydanie obsahujúce informácie o aktuálnych právnych otázkach.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 03_2012

Články tohto vydania

2012/03 Reklama v nekalej súťaži
Prostredníctvom reklamy sa poskytovatelia tovarov a služieb snažia upozorniť na svoje výrobky s cieľom získať pre seba výhodu na trhu. Uvedené snaženie môže viesť k prekročeniu hraníc jej prípustnosti voči inému poskytovateľovi, resp. súťažiteľovi a dokonca voči spotrebiteľovi môže pôsobiť klamlivo, nekalosúťažne. Kedy hovoríme o reklame ako o klamlivej a neprípustnej, Vám priblížime v celom článku.
» Iné  
2012/03 Ochrana spotrebiteľa
Legislatívna úprava i súdna prax tak na národnej ako i európskej úrovni zabezpečujú štandardy ochrany spotrebiteľov pred konaním, ktoré ich môže rôznym spôsobom poškodzovať. Poskytovatelia tovarov a služieb využívali - využívajú - slabšie postavenie spotrebiteľov, čomu sa súčasná legislatíva snaží aktívne a spravodlivo zabrániť. Do pozornosti sa dostáva i postavenie spotrebiteľov v rámci nekalej súťaže a možnosti ochrany či satisfakcie, ktoré im z nej prináležia.
» Iné  
2012/03 Autorské právo
V dôsledku porušenia autorských práv sa autori v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. môžu domáhať poskytovania ochrany, napr. určenia svojho autorstva, či zákazu ohrozenia svojho práva, vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia. V niektorých situáciách je vhodné uvažovať i nad ochranou vychádzajúcou z nekalej súťaže.
» Iné  
2012/03 Správne súdnictvo
Správne súdnictvo je dôležitým prostriedkom ochrany práv fyzických a právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Odlišuje sa od všeobecného súdnictva špecifickými črtami, ktoré ho charakterizujú. Jedná sa najmä o vecnú príslušnosť súdov, predmet rozhodovania alebo inštančný postup súdov.
» Verejná správa  
2012/03 Právna úprava migrácie
Migrácia obyvateľstva je bežnou súčasťou dnešného sveta. Okrem migrácie za prácou, za zlúčením rodiny či štúdiom môžu byť dôvody migrácie aj náboženské alebo politické. V nasledujúcom článku sa budeme venovať predovšetkým azylu a nelegálnej migrácii.
» Iné  
2012/03 Spoluvlastníctvo nehnuteľnosti
Podielové i bezpodielové spoluvlastníctvo má svoje špecifiká. Vzhľadom na charakter predmetu vlastníctva, akým je nehnuteľnosť, sa do popredia dostávajú otázky súvisiace predovšetkým so zánikom spoluvlastníctva a právami a povinnosťami, ktoré spoluvlastníci majú k nehnuteľnostiam či už v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve.
» Iné