feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila aprílové vydanie obsahujúce informácie o programovom vyhlásení vlády.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2012

Články tohto vydania

2012/04 Verejné financie
V oblasti verejných financií si vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 - 2016 stanovila zabezpečiť zníženie deficitu verejných financií pod 3% HDP v roku 2013. Aj za uvedeným účelom určila dlhý rad oblastí, v ktorých je možné očakávať výrazné zmeny, napr. v daňovom systéme či štruktúre štátnej správy. Jednou z hlavných úloh vlády má byť, ako vyplýva z jej programového vyhlásenia, trvalo udržateľný hospodársky rozvoj.
» Verejná správa  
2012/04 Verejná správa
Prehodnocovanie opatrení prijatých v posledných rokoch chce vláda realizovať i v oblasti verejnej správy, najmä v súdnictve. Navrhuje dialóg o zmene volebného systému, predpokladá modernizáciu Policajného zboru SR, aktivizáciu Horskej záchrannej služby, znovuzavedie inštitút justičných čakateľov, sprísni podmienky čakateľov prokuratúry a pod.
» Verejná správa  
2012/04 Školstvo a kultúra
Kvalita škôl by sa podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 mala dosahovať i prostredníctvom prehodnotenia a následných zmien financovania jednotlivých škôl všetkých stupňov. Rekodifikáciou by mal prejsť autorský zákon. Vláda chce klásť dôraz i na estetizáciu verejných budov. Aké ďalšie kroky si naplánovala podniknúť, sa dočítate v uvedenom článku.
» Iné  
2012/04 Tvorba sociálnych istôt
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 - 2016 charakterizuje vládu ako vládu istôt pre občanov. Preto je tvorba sociálnych istôt dôležitou prioritou súčasnej vlády. Vláda si stanovila dosiahnutie lepšej kvality života občanov, a to najmä v oblastiach rodiny, práce, zdravia a bývania.
» Iné  
2012/04 Postavenie Slovenska v EÚ a vo svete
Posilnenie spoluzodpovednosti za plnenie strategických cieľov Európskej únie a presadzovanie oprávnených záujmov Slovenskej republiky v EÚ je jednou z kľúčových úloh súčasnej vlády. Vláda jednoznačne vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila proeurópsky postoj. Európska únia podľa nej predstavuje primárny priestor pre uskutočňovanie kľúčových záujmov Slovenskej republiky.
» Iné  
2012/04 Regionálna politika
Podľa vlády Slovenskej republiky je dôležité odstraňovať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, čo je podľa nej možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať také sociálno – ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života.
» Iné