feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Novembrové číslo bulletina Čarnogurský ULC PRO BONO

 

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila novembrové vydanie obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 11_2012

Články tohto vydania

2012/11 Novela zákona o spotrebiteľských úveroch
Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch priniesla viacero podstatných zmien. Zavedený je špeciálny režim pre úvery vlastníkom bytov a nebytových priestorov, účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Zmeny sa dotkli i úpravy bezúročného úveru alebo nákladov spojených s predčasným splatením úveru. Viac sa dočítate v tomto článku.
» Služby  
2012/11 Novela zákona o sociálnom poistení
Po krátkom čase opäť dochádza k novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Posledná novela reaguje najmä na novú skutočnosť spočívajúcu v odvodoch na sociálne poistenie pre brigádnikov. Súčasne upravuje obdobie nemocenského poistenia a spresňuje ustanovenia o predčasnom starobnom dôchodku.
» Iné  
2012/11 Zmeny v zákone o advokácii
Podstatné zmeny sa dotkli výkonu advokátskej profesie, ako aj prípravy na jej výkon. Predĺženie koncipientskej praxe alebo obmedzenie počtu koncipientov pre advokátov má vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie poskytovania právnych služieb advokátmi.
» Služby  
2012/11 Novela zákona o odpadoch
Z dôvodu potreby transpozície európskych smerníc bola schválená novela zákona o odpadoch. Novela precizuje vybrané pojmy, zavádza povinnú hierarchiu odpadového hospodárstva a taktiež upravuje niektoré povinnosti orgánov územnej samosprávy.
» Iné  
2012/11 Zákon o štátnych hmotných rezervách
Potreba novej právnej úpravy štátnych hmotných rezerv vyplynula zo skutočnosti, že súčasný zákon o štátnych hmotných rezervách už nevyhovuje aktuálnym hospodárskym podmienkam a potrebám. Zmeny zavedené novým zákonom sa dotknú širokého okruhu vzťahov súvisiacich so štátnymi hmotnými rezervami.
» Iné  
2012/11 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o zamestnanosti
Novela zákona o zamestnanosti by po schválení rozšírila možnosť poberať aktivačný príspevok na dlhodobo nezamestnaného aj štátnym podnikom. Súčasne navrhuje rozšíriť možnosť poberania aktivačného príspevku aj na ďalšie práce. Navrhovanou novelou by mohlo dôjsť k zrušeniu časového obmedzenia vykonávania aktivačných prác.
» Iné