feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Aprílové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila aprílové vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.
 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 04_2017

Články tohto vydania

2017/04 Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Keď orgán verejnej správy nekoná, ak konať má, môže účastník správneho konania podať žalobu na súd. Vo veci podanie predmetnej žaloby je nová právna úprava precíznejšia. Správny súdny poriadok po novom upravuje aj napríklad náležitosti žaloby, alebo povinnosť súdu sledovať odstránenie nečinnosti orgánom verejnej správy.
» Verejná správa  
2017/04 Novela zákona o pobyte cudzincov
Zmeny v zákone o pobyte cudzincov sa dotýkajú najmä nových definícií niektorých pojmov a pravidiel pri overovaní pozvania. Rovnako tak sa zrýchľuje konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb a ich rodinných príslušníkov alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať v Slovenskej republike inovatívny projekt.
» Iné  
2017/04 Novela zákona o sťažnostiach
Novela predmetného zákona novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.
» Verejná správa  
2017/04 Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Dňa 1. Februára 2017 Národná rada SR schválila úplne nový zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Novým zákonom ide o zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 - 92) (ďalej len „nariadenie"). Do právneho poriadku sa zavádza úprava nevyhnutná pre riadnu aplikáciu nariadenia.
» Iné